Co wspólnego mają megatrendy z zarządzaniem funduszami i branżą finansową? Część II: Globalnie-lokalnie

      
    
Generali Akcji: Megatrendy
Aktualności / 2021-02-26 / autorzy: Generali Investments

Druga część rozmowy z Adamem Woźnym, zarządzającym funduszami akcyjnymi w Generali Investments TFI. Rozmowa przygotowana na podstawie podcastu Co to są megatrendy i jaki mają wpływ na nasze finanse?, odc. 85.

 

Rozmawiamy o megatrendach, które definiujesz jako istotne zmiany w znaczący sposób wpływające i na ekonomię, i na społeczeństwo, na nowo definiując teraźniejszość i konkretnie kształtując przyszłość. Czy możemy mówić o trendach lokalnych i globalnych?

To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Porusza ono ważne pytanie, czy przy aktualnym stopniu rozwoju globalizacji możemy jeszcze myśleć, że coś pozostanie lokalne. Przy obecnym ekspresowym przesyłaniu informacji dzięki portalom społecznościowym i współczesnej komunikacji, nawet jeśli jakiś trend przez pewien czas będzie lokalny, to – jeśli spotka się w uznaniem, będzie użyteczny i sensowny – na pewno się rozprzestrzeni. Istotną kwestią związaną z megatrendami jest bowiem to, że nikt ich nie narzuca. Trendy się rozprzestrzeniają, ponieważ ludzie widzą, że użytkownicy danej usługi czy też konsumenci jakiegoś produktu są zadowoleni, uważają, że wnosi nową jakość w ich życie. I chcąc też doświadczyć takiej zmiany, decydują się na skorzystanie z danej usługi czy też produktu. Oczywiście większość tych produktów i usług najpierw podlega testom na ograniczonym terytorium, aby sprawdzić ich potencjał. Taki Uber czy Netflix nie ruszyły tego samego dnia na całym świecie, tylko stopniowo były wprowadzane na kolejne rynki. Co wcale nie oznacza, że pozostały lokalne – informacja o nich szybko się rozprzestrzeniała i kolejne regiony czekały na ich wprowadzenie.

Czy jest możliwe, że jakiś megatrend nie dotyczy określonych krajów lub grup społecznych?

Trend może być ukierunkowany na konkretną grupę społeczną – przykładem tu mogą być zagadnienia związane ze starzejącym się społeczeństwem i ochroną zdrowia. Takie trendy w sposób oczywisty nie dotyczą najmłodszych pokoleń, dopóki te nie przekroczą pewnej granicy wieku. Jednak sam megatrend ich też dotyczy – zmienia ich przyszłość. 

Obecnie na całym świecie rozwija się trend wirtualnego portfela i dostępu do pieniędzy przez Internet. Ludzie chętnie korzystają z potwierdzeń transakcji za pomocą SMS czy alternatywnych metod uwierzytelniania, jak odcisk palca czy skan twarzy. Jeśli okaże się, że skan siatkówki oka jest najbezpieczniejszą i najwygodniejszą metodą uwierzytelniania płatności, to jak tylko klienci otrzymają zapewnienie, że ich dane są bezpieczne, chętnie skorzystają z tej możliwości. Oczywiście taki trend będzie terytorialnie ograniczony do instytucji oferujących dane możliwości. Przy rozpowszechnieniu tego typu udogodnień ciężko będzie oczekiwać, że takie rozwiązania jak czeki w istotnym stopniu wrócą do łask klientów.

Czy są jakieś trendy, które nazwałbyś dominującymi?

Bardzo trudno jest mi określić, który trend jest obecnie dominujący. Na pewno ważnym trendem jest wszystko, co się wiąże z ochroną środowiska naturalnego, ponieważ od tego zależy jak będzie wyglądało nasze życie w przyszłości. Ale mimo powagi tematu nie da się chyba stwierdzić, że jest to trend dominujący.

A jaka generacja według Ciebie najmocniej kształtuje trendy?

Sądzę, że często to młodzi są wskazywani jako pokolenie kształtujące trendy. Uzasadniane jest to tym, że straszy człowiek ma swoje przyzwyczajenia, których nie lubi zmieniać, więc podchwytywanie nowinek technologicznych nie leży w jego naturze. Ale to jest zbyt duże uproszczenie tematu. Seniorzy są grupą, która rośnie w części regionów i w związku z tym to dla nich projektowanych jest coraz więcej rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia czy też poprawy jakości życia. Starzejące się społeczeństwa są również kołem zamachowym dla części nowych trendów.

Czy to jest cecha megatrendów, ze szybko podbijają rynek? Wczoraj była jakaś rzeczywistość, dziś jest już zupełnie inna…

Tempo rozwoju megatrendów jest z natury swojej bardzo zróżnicowane. Nie chodzi o to jak szybko dana zmiana zachodzi, tylko o to, że skutecznie zmienia rzeczywistość. To tak, jak ze smartfonami. Sfrustrowani krótkim czasem pracy na jednym ładowaniu baterii, wspominamy starą Nokię, ale jednak, gdy kupujemy telefon, decydujemy się na smartfona nowej generacji. Pandemia też przyspieszyła wiele procesów, które znajdowały swoje miejsce stopniowo i powolnie, a dzięki zamknięciu ludzi w domach wkroczyły w fazę szybkiego rozwoju – jak choćby usługi związane z fitnessem online. Obrazuje to, że adaptacja nowych usług może być zaskakująco szybka.

Na które megatrendy warto zwracać uwagę przy planowaniu finansów osobistych?

Według mnie warto zwrócić uwagę na inwestycje w fundusze tematyczne. Pozwalają one oderwać się od standardowej alokacji geograficznej czy też sektorowej i poszukiwać zysków w zmianach, które możemy obserwować na własne oczy. Tak, jak w naszym subfunduszu Generali Akcji: Megatrendy można inwestować w spółki zyskujące dzięki różnym trendom. Takie spółki znajdziemy i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie. To ich model biznesowy czy produkt determinuje, czy spółka ma szanse zyskać na trendzie, a nie to, w jakim kraju jest notowana czy ma siedzibę.

To może powiedz trochę więcej o tym subfunduszu?

Generali Akcji: Megatrendy jest to fundusz, którym zarządzam i którego portfel inwestycyjny złożony jest ze spółek podlegającym różnym megatrendom. Zarówno tym, o których mówiłem, ale również związanych z Internetem rzeczy, inteligentnymi miastami czy e-sportem. Nie jest to fundusz pasywny, skład jego portfela jest dostosowywany dynamicznie do zmieniającej się atrakcyjności poszczególnych spółek, czy wręcz całych megatrendów. Jest funduszem akcyjnym skoncentrowanym na rynkach zagranicznych i spółkach notowanych głównie w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji na jego temat można znaleźć pod tym linkiem.

Bardzo dziękuję za rozmowę!

Dziękuję bardzo.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Brak gwarancji osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu Generali Akcji: Megatrendy. Możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Duża zmienność wartości aktywów netto subfunduszu Generali Akcji: Megatrendy. Subfundusz Generali Akcji: Megatrendy charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym i skierowany jest do inwestorów, którzy mają długi horyzont inwestycyjny (min. 5 lat) oraz akceptują wahania wartości jednostki uczestnictwa w krótkim terminie.
Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Akcji: Megatrendy, w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski oraz w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.