Wyceny funduszy otwartych

Wybierz dane do wyceny funduszu

Przesuń tabelę w lewo lub prawo aby zobaczyć całą zawartość

* Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Dokumentu zawierającego kluczowe informacje. Jest to ogólny wskaźnik ryzyka stanowiący informację dotyczącą poziomu ryzyka, jakie uczestnik ponosi inwestując w ten produkt. Wskaźnik może być stosowany do oceny poziomu ryzyka subfunduszu w porównaniu z inwestycjami w inne produkty. Na wskaźnik ryzyka składają się dwa parametry: ryzyko rynkowe oraz ryzyko kredytowe.
Wartość prezentowanego wskaźnika może w przyszłości ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka, których nie uwzględnia wskaźnik to m.in.: ryzyko płynności, walutowe, kontrahenta, operacyjne, zrównoważonego rozwoju, technik finansowych. Szczegółowy opis ryzyk związanych z inwestowaniem w dany subfundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie www.generali-investments.pl.

Jak wyceniamy stopy zwrotu w funduszach otwartych?
Jeśli stopa zwrotu przypada na ostatni dzień wyceny miesiąca, porównujemy bieżącą wartość jednostki uczestnictwa z dnia wyceny do wartości jednostki uczestnictwa ostatniego dnia wyceny w miesiącu porównawczym. W pozostałych przypadkach porównujemy bieżącą wartość jednostki uczestnictwa z dnia wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z tego samego kalendarzowego dnia w miesiącu porównawczym.

O czym warto pamiętać?
Jedyną wiążącą wycenę naszych funduszy znajdziesz na tej stronie. Regularnie monitorujemy wyceny w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy jak najszybciej.