Dla akcjonariuszy

Warszawa, 25.06.2024 r.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000050329, („Spółka”) zgodnie z art. 5 §2 i §5 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, iż w dniu 11.06.2024 r. dotychczasowy jedyny akcjonariusz Spółki, spółka Generali CEE Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie, utracił pozycję podmiotu bezpośrednio dominującego wobec Spółki, a zyskał ją nowy jedyny akcjonariusz Spółki, tj. spółka Generali Investments Holding S.p.A. z siedzibą w Trieście.

Zarząd Generali Investments TFI S.A.


 

Warszawa, 26.11.2020 r.

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798; dalej jako „Ustawa”), Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego systemu prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

W świetle nowych przepisów, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Generali Investments TFI S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w kancelarii w siedzibie Spółki pod adresem ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, tak aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Jest to piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji z pięciu wezwań wymaganych na podstawie art. 16 Ustawy.

Zarząd Generali Investments TFI S.A. 


Warsaw, 26 November 2020

Fifth notice to submit share documents

In connection with the entry into force of the Act of 30 August 2019 amending the Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798; hereinafter referred to as the "Act"), Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw (hereinafter referred to as the "Company") informs the shareholders about the introduction in the Polish legal system of mandatory dematerialisation of shares, which means the replacement of the paper form of shares by an electronic record in the register of shareholders kept by the entity referred to in Article 17 of the Act.

In light of the new regulations, the binding force of the share documents issued by the Company expires ex lege on 1 March 2021.

After that date the shares will not be a document confirming the status of the shareholder, but only the documentary evidence necessary to update the electronic register of shareholders. However, after 1 March 2026, the protection of membership rights of shareholders whose share documents have not been submitted to the Company and have not been included in the electronic register of shareholders will lapse.

In connection with the above changes pursuant to Article 16 of the Act, the Management Board of the Company calls on all shareholders of Generali Investments TFI S.A. to submit share documents (collective share certificates) by 31 December 2020 at the latest to the office at the Company's registered office at Polna 11 Str, 00-633 Warsaw, to be transformed into an electronic form. Submission of share documents to the Company shall be subject to a written confirmation issued to the shareholder.

This is the fifth notice to submit share documents out of five notices required pursuant to Article 16 of the Act.

Management Board of Generali Investments TFI S.A.

 

 

 

Warszawa, 10.11.2020 r.

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798; dalej jako „Ustawa”), Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego systemu prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

W świetle nowych przepisów, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Generali Investments TFI S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w kancelarii w siedzibie Spółki pod adresem ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, tak aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Jest to czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji z pięciu wezwań wymaganych na podstawie art. 16 Ustawy.

Zarząd Generali Investments TFI S.A. 


Warsaw, 10 November 2020

Fourth notice to submit share documents

In connection with the entry into force of the Act of 30 August 2019 amending the Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798; hereinafter referred to as the "Act"), Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw (hereinafter referred to as the "Company") informs the shareholders about the introduction in the Polish legal system of mandatory dematerialisation of shares, which means the replacement of the paper form of shares by an electronic record in the register of shareholders kept by the entity referred to in Article 17 of the Act.

In light of the new regulations, the binding force of the share documents issued by the Company expires ex lege on 1 March 2021.

After that date the shares will not be a document confirming the status of the shareholder, but only the documentary evidence necessary to update the electronic register of shareholders. However, after 1 March 2026, the protection of membership rights of shareholders whose share documents have not been submitted to the Company and have not been included in the electronic register of shareholders will lapse.

In connection with the above changes pursuant to Article 16 of the Act, the Management Board of the Company calls on all shareholders of Generali Investments TFI S.A. to submit share documents (collective share certificates) by 31 December 2020 at the latest to the office at the Company's registered office at Polna 11 Str, 00-633 Warsaw, to be transformed into an electronic form. Submission of share documents to the Company shall be subject to a written confirmation issued to the shareholder.

This is the fourth notice to submit share documents out of five notices required pursuant to Article 16 of the Act.

Management Board of Generali Investments TFI S.A.

 

 

Warszawa, 26.10.2020 r.

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798; dalej jako „Ustawa”), Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego systemu prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

W świetle nowych przepisów, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Generali Investments TFI S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w kancelarii w siedzibie Spółki pod adresem ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, tak aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Jest to trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji z pięciu wezwań wymaganych na podstawie art. 16 Ustawy.

Zarząd Generali Investments TFI S.A. 


Warsaw, 26 October 2020

Third notice to submit share documents

In connection with the entry into force of the Act of 30 August 2019 amending the Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798; hereinafter referred to as the "Act"), Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw (hereinafter referred to as the "Company") informs the shareholders about the introduction in the Polish legal system of mandatory dematerialisation of shares, which means the replacement of the paper form of shares by an electronic record in the register of shareholders kept by the entity referred to in Article 17 of the Act.

In light of the new regulations, the binding force of the share documents issued by the Company expires ex lege on 1 March 2021.

After that date the shares will not be a document confirming the status of the shareholder, but only the documentary evidence necessary to update the electronic register of shareholders. However, after 1 March 2026, the protection of membership rights of shareholders whose share documents have not been submitted to the Company and have not been included in the electronic register of shareholders will lapse.

In connection with the above changes pursuant to Article 16 of the Act, the Management Board of the Company calls on all shareholders of Generali Investments TFI S.A. to submit share documents (collective share certificates) by 31 December 2020 at the latest to the office at the Company's registered office at Polna 11 Str, 00-633 Warsaw, to be transformed into an electronic form. Submission of share documents to the Company shall be subject to a written confirmation issued to the shareholder.

This is the third notice to submit share documents out of five notices required pursuant to Article 16 of the Act.

Management Board of Generali Investments TFI S.A.

 

 

Warszawa, 08.10.2020 r.

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798; dalej jako „Ustawa”), Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego systemu prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

W świetle nowych przepisów, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Generali Investments TFI S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w kancelarii w siedzibie Spółki pod adresem ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, tak aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Jest to drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji z pięciu wezwań wymaganych na podstawie art. 16 Ustawy.

Zarząd Generali Investments TFI S.A. 


Warsaw, 8 October 2020

Second notice to submit share documents

In connection with the entry into force of the Act of 30 August 2019 amending the Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798; hereinafter referred to as the "Act"), Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw (hereinafter referred to as the "Company") informs the shareholders about the introduction in the Polish legal system of mandatory dematerialisation of shares, which means the replacement of the paper form of shares by an electronic record in the register of shareholders kept by the entity referred to in Article 17 of the Act.

In light of the new regulations, the binding force of the share documents issued by the Company expires ex lege on 1 March 2021.

After that date the shares will not be a document confirming the status of the shareholder, but only the documentary evidence necessary to update the electronic register of shareholders. However, after 1 March 2026, the protection of membership rights of shareholders whose share documents have not been submitted to the Company and have not been included in the electronic register of shareholders will lapse.

In connection with the above changes pursuant to Article 16 of the Act, the Management Board of the Company calls on all shareholders of Generali Investments TFI S.A. to submit share documents (collective share certificates) by 31 December 2020 at the latest to the office at the Company's registered office at Polna 11 Str, 00-633 Warsaw, to be transformed into an electronic form. Submission of share documents to the Company shall be subject to a written confirmation issued to the shareholder.

This is the second notice to submit share documents out of five notices required pursuant to Article 16 of the Act.

Management Board of Generali Investments TFI S.A.

 

 

 

Warszawa, 23.09.2020 r.

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798; dalej jako „Ustawa”), Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego systemu prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

W świetle nowych przepisów, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Generali Investments TFI S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w kancelarii w siedzibie Spółki pod adresem ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, tak aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Jest to pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji z pięciu wezwań wymaganych na podstawie art. 16 Ustawy.

Zarząd Generali Investments TFI S.A. 


Warsaw, 23 September 2020

First notice to submit share documents

In connection with the entry into force of the Act of 30 August 2019 amending the Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798; hereinafter referred to as the "Act"), Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw (hereinafter referred to as the "Company") informs the shareholders about the introduction in the Polish legal system of mandatory dematerialisation of shares, which means the replacement of the paper form of shares by an electronic record in the register of shareholders kept by the entity referred to in Article 17 of the Act.

In light of the new regulations, the binding force of the share documents issued by the Company expires ex lege on 1 March 2021.

After that date the shares will not be a document confirming the status of the shareholder, but only the documentary evidence necessary to update the electronic register of shareholders. However, after 1 March 2026, the protection of membership rights of shareholders whose share documents have not been submitted to the Company and have not been included in the electronic register of shareholders will lapse.

In connection with the above changes pursuant to Article 16 of the Act, the Management Board of the Company calls on all shareholders of Generali Investments TFI S.A. to submit share documents (collective share certificates) by 31 December 2020 at the latest to the office at the Company's registered office at Polna 11 Str, 00-633 Warsaw, to be transformed into an electronic form. Submission of share documents to the Company shall be subject to a written confirmation issued to the shareholder.

This is the first notice to submit share documents out of five notices required pursuant to Article 16 of the Act.

Management Board of Generali Investments TFI S.A.