Fundusze inwestycyjne otwarte

i
W ramach funduszu parasolowego możesz przenosić swój kapitał pomiędzy poszczególnymi subfunduszami, wchodzącymi w jego skład, bez płacenia podatku od zysków kapitałowych. W Generali Investments mamy dwa fundusze parasolowe:
- Generali Fundusze FIO - Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- Generali Fundusze SFIO - Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
Przesuń tabelę w lewo lub prawo aby zobaczyć całą zawartość

* Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność stóp zwrotu subfunduszu wynikającą z realizowanej polityki inwestycyjnej i w przyszłości może ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w subfundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Prospektach Funduszy.