Generali Złota
Subfundusz surowcowy
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny 5 lat
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Złota jest subfunduszem z ekspozycją na cenę złota.

Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty o bezpośredniej lub pośredniej ekspozycji na cenę złota.  Wyniki subfunduszu zależą od ceny złota lub innych instrumentów finansowych emitowanych przez podmioty, których przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie lub handel złotem. Do portfela subfunduszu dobierane są głównie instrumenty takie jak: ETC  (Exchange-Traded  Commodity oparte na złocie klasyfikowane jako instrumenty dłużne korporacyjne) oraz ETF  (Exchange-Traded  Fund), denominowane w walutach obcych. Dodatkowo subfundusz może inwestować w akcje i inne instrumenty udziałowe. Część aktywów mogą stanowić inne kategorie lokat wymienione w statucie, w szczególności dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych.

11.01.2020r. uległa zmianie polityka inwestycyjna subfunduszu oraz jego nazwa.  Wyniki prezentowane do 11.01.2020 są wynikami subfunduszu osiągniętymi w trakcie poprzednio realizowanej polityki inwestycyjnej.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować środki w subfundusz inwestujący w instrumenty z ekspozycją na cenę złota lub spółki, których wartość zależy od ceny złota, a przedmiotem ich działalności jest poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie lub obrót złotem,
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.
Benchmark 90% Bloomberg Composite Gold Index, 10% stawka WIBID 1M ustalona 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca.
Zarządzający Marek Straszak
Data dostosowania struktury portfela 2020-01-11
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2%
Numer rachunku bankowego 18 1880 0009 0000 0013 0098 6000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 2%
Opłata zmienna za zarządzanie

20% wyniku netto subfunduszu ponad benchmark w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w prospekcie.