Generali Złota
Wcześniej Generali Akcje: Daleki Wschód
Subfundusz surowcowy
Ryzyko portfela: wysokie
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny Min. 5 lat
Min. I wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

UWAGA! 11.01.2020r. uległa zmianie polityka inwestycyjna subfunduszu oraz jego nazwa.  Wyniki prezentowane do 11.01.2020 są wynikami subfunduszu osiągniętymi w trakcie poprzednio realizowanej polityki inwestycyjnej.

 

Głównym aktywem inwestycyjnym subfunduszu są instrumenty dające bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na złoto. Wyniki subfunduszu zależą od ceny złota lub innych instrumentów finansowych emitowanych przez podmioty, których przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie lub handel złotem. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane, co znaczy, że stopa zwrotu z funduszu odzwierciedla stopę zwrotu z inwestycji w kruszec w dolarze amerykańskim.
Subfundusz w głównej mierze buduje ekspozycję na złoto za pośrednictwem takich instrumentów jak: ETC (Exchange-Traded Commodity) oraz ETF (Exchange-Traded Fund). Dodatkowo może inwestować w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe. Część aktywów mogą stanowić inne kategorie lokat wymienione w statucie, w szczególności dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • są zainteresowani uzyskaniem ekspozycji na złoto lub na firmy, których wartość zależy od ceny złota, a przedmiotem ich działalności jest poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie lub obrót złotem,
  • chcą zdywersyfikować swój portfel subfunduszem inwestującym poza Polską,
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne,
  • mają długi horyzont inwestycyjny (min. 5 lat)

Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują wahań wartości inwestycji w krótkim terminie,
  • lokują swoje środki krótkoterminowo.
     
Zarządzający Marek Straszak
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 3% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 18 1880 0009 0000 0013 0098 6000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 3%