Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące
Subfundusz dłużny
Ryzyko portfela: umiarkowane
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny 2 lata
Min. I wpłata 1 000 PLN (dla osób fizycznych 40 000 euro)
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące to subfundusz dłużny, którego aktywa lokowane są przede wszystkim w instrumenty dłużnie emitentów z krajów rozwijających się (np.. Indie, Korea Południowa, Chiny, Malezja, Indonezja, Brazylia, Meksyk, Chiny) oraz z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz w instrumenty pochodne. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad doboru lokat do portfela subfunduszu oraz ich wysoką zmiennością w portfelu. Dobór lokat do portfela subfunduszu następuje głównie w oparciu o bieżącą ocenę i prognozy rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą uczestniczyć w dochodzie z obligacji z krajów rozwijających się,
  • chcą  uczestniczyć  we  wzroście  wartości  lokat  i  dochodzie  odsetkowym  papierów  dłużnych  emitentów  skarbowych,
  • mają co najmniej 2 - letni horyzont inwestycyjny,
  • chcą redukować ryzyko poprzez dywersyfikację geograficzną,
  • chcą mieć przejrzystą, elastyczną formę inwestycji o wysokiej płynności,
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • oczekują gwarancji kapitału,
  • mają horyzont inwestycyjny krótszy niż 2 lata.
Benchmark Brak
Zarządzający Adam Szymko
Data dostosowania struktury portfela 2018-01-26
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 3%
Numer rachunku bankowego PL30188000090000001301522000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 2%