Podstawowe pojęcia - S

 • Serwis Transakcyjno-Informacyjny (Serwis Transakcyjny) - System umożliwiający Klientom uzyskiwanie informacji i składanie Zleceń oraz Dyspozycji za pomocą Internetu.
 • SRI (z ang. Summary Risk Indicator) - to ogólny wskaźnik ryzyka stanowiący informację dotyczącą poziomu ryzyka, jakie uczestnik ponosi inwestując w dany fundusz. Wskaźnik może być stosowany do oceny poziomu ryzyka subfunduszu w porównaniu z inwestycjami w inne produkty. Na wskaźnik ryzyka składają się dwa parametry: ryzyko rynkowe oraz ryzyko kredytowe. Wartość wskaźnika może w przyszłości ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka, których nie uwzględnia wskaźnik to m.in.: ryzyko płynności, walutowe, kontrahenta, operacyjne, zrównoważonego rozwoju, technik finansowych. Szczegółowy opis ryzyk związanych z inwestowaniem w dany subfundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie www.generali-investments.pl.
 • Stopa zwrotu - wynik inwestycyjny, jaki osiąga fundusz w danym czasie, wyrażany w procentach.
 • Subfundusz to fundusz inwestycyjny wydzielony wewnątrz głównego funduszu inwestycyjnego, nie posiadający osobowości prawnej, posiadający za to własne ograniczenia inwestycyjne, cel inwestycyjny, wysokość opłat itp. Zobowiązania jednego subfunduszu nie obciążają pozostałych subfunduszy, co pozwala uniknąć płacenia podatku od zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia środków z jednego subfunduszu do innego (ale będącego pod tym samym parasolem, w tym samym funduszu). Ze względu na strategię inwestycyjną subfundusze możemy podzielić na:
 • Subfundusze dłużne krótkoterminowe (np. Generali Korona Dochodowy) - przeznaczone dla osób ceniących niskie ryzyko.
 • Subfundusze obligacji (np. Generali Korona Obligacje) - dobra inwestycja dla zamierzających inwestować dłużej niż rok. Takie subfundusze inwestują w bezpieczne papiery wartościowe o dłuższym terminie wykupu a ryzyko inwestycyjne jest wyższe niż subfunduszach dłużnych krótkoterminowych.
 • Subfundusze stabilnego wzrostu (np. Generali Stabilny Wzrost) - środki inwestuje się przede wszystkim w bezpieczne instrumenty finansowe, takie jak dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. W porównaniu z innymi funduszami inwestycyjnymi stosunkowo niewielką część portfela przeznacza się na akcje i instrumenty o wysokim poziomie ryzyka, stąd też ryzyko poniesienia strat jest znacznie zredukowane. Podstawową cechą odróżniającą fundusze stabilnego wzrostu od pozostałych jest umiarkowany poziom ryzyka, pozwalający zminimalizować ewentualne straty. W przypadku tego rodzaju funduszy trzeba także założyć, że zainwestowane oszczędności nie powinny nam być potrzebne przez co najmniej dwa lub trzy lata.
 • Subfundusze zrównoważone (np. Generali Korona Zrównoważony ) - udział akcji w portfelu tych funduszy jest z założenia równy udziałowi w obligacje. Celem takiego funduszu jest stabilne, długoterminowe zwiększanie wartości aktywów przez ich aktywne lokowanie zarówno w papiery wartościowe (co wiąże się ze zwiększonym ryzykiem), jak i w papiery wartościowe o umiarkowanym poziomie ryzyka.
 • Subfundusze z ochroną kapitału - podstawową zasadą polityki inwestycyjnej jest tu zabezpieczenie przed spadkiem wartości jednostki uczestnictwa poniżej określonego poziomu poprzez alokację środków pomiędzy częścią akcyjną i dłużną, w zależności od potencjału wzrostu tych części. Fundusze z ochroną kapitału są przeznaczone dla Inwestorów cechujących się wysoką awersją do ryzyka (osób bardzo wrażliwych na wahania wycen tytułów uczestnictwa i nieakceptujących najmniejszych nawet strat), którzy nie chcą równocześnie rezygnować z możliwości, jakie udostępnia Inwestorom współczesny rynek finansowy.
 • Subfundusze akcyjne (np. Generali Korona Akcje, Generali Akcje Value, Generali Akcje: Megatrendy, Generali Akcje Małych i Średnich Spółek) - są dla tych, którzy nie boją się ryzyka w podejmowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych. Inwestują przede wszystkim w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe (prawa do akcji, kwity depozytowe). Celem funduszy akcyjnych jest osiąganie jak najwyższego zysku przy jednoczesnym stosunkowo wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. W okresach korzystnej koniunktury na rynku akcji fundusze te osiągają bardzo wysokie stopy zwrotu, jednak podczas bessy ich jednostki uczestnictwa mogą znacznie obniżyć swoją wartość. Z uwagi na wysokie ryzyko utraty kapitału, zwłaszcza w krótkim okresie, Inwestorom zaleca się jak najdłuższy horyzont inwestycyjny (nawet kilkanaście lub kilkadziesiąt lat). Są adresowane do inwestorów cechujących się wysoką skłonnością do ryzyka.
 • Subfundusze mieszane - ich celem jest zachowanie kapitału. Inwestują w akcje i obligacje. W strukturze portfela, w większości z nich, dominuje następująca proporcja - 60% akcji i 40% obligacji. W czasie hossy pozostają na ogół w tyle za rynkiem, ale osiągają lepsze wyniki w czasie bessy.
 • Subfundusze absolutnej stopy zwrotu - ich celem jest osiągnięcie dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych.
 • Subrejestr - elektroniczna ewidencja danych dotyczących jednego Uczestnika w danym Subfunduszu.