Oszczędzanie po studencku

      
    
Aktualności / 2020-07-21 / autorzy: Paweł Nowak

Wbrew powszechnej opinii, studenci chętnie oszczędzają pieniądze. Świadczy o tym raport przygotowany przez Studenckie Koło Statystyki wraz ze Studenckim Kołem Marketingu ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dane z badania, przeprowadzonego przez nich w 2019 roku na 758 studentach z całej Polski, wskazują, że aż 97,3% z ankietowanych stara się oszczędzać pieniądze, a 50% robi to regularnie co miesiąc. Jednak czy oszczędzają skutecznie i chronią swoje pieniądze przed inflacją?

Inflacja pożera oszczędności studentów

W badaniu pytano studentów o to, gdzie najczęściej trzymają swoje oszczędności. Na pierwszym miejscu była gotówka – oszczędności w tej formie posiada 91% ankietowanych. Na drugim miejscu było konto oszczędnościowe (używa go 75,8%), a na trzecim miejscu lokata bankowa (37,6% badanych ma pieniądze na lokacie). Żadne z tych rozwiązań obecnie nie pozwala realnie chronić oszczędności przed inflacją, która w czerwcu wyniosła aż 3,3%. Krótko mówiąc, studenckie oszczędności regularnie tracą na wartości. Jest jednak kilka sposobów na to, by chronić pieniądze przed inflacją, a nawet mieć szansę zarobku.

Fundusze inwestycyjne dla studenta

Według danych z raportu jedynie 5% studentów aktualnie trzyma pieniądze w funduszach inwestycyjnych, a 15% deklaruje, że chciałoby inwestować w fundusze w przyszłości. Wynik ten zbliżonych jest do wyników akcji i obligacji (2% oszczędzających studentów je posiada) czy antyków i dzieł sztuki (4% ankietowanych lokuje tak oszczędności). Wynik dość zaskakujący, biorąc pod uwagę, jakie możliwości oferują fundusze inwestycyjne. Po pierwsze inflacja – fundusze starają się wypracować jak najwyższy zysk, więc udana inwestycja nie traci na wartości tak, jak na nieoprocentowanych kontach oszczędnościowych czy lokatach. Po drugie, szeroki wachlarz możliwości inwestycyjnych – TFI oferują cały przekrój funduszy: od mniej ryzykownych opartych na papierach dłużnych, po rozwiązania akcyjne obarczone wysokim ryzykiem, ale z potencjałem wysokiego zysku. Dla przykładu - z ofertą funduszy Generali Investments możesz zapoznać się tutaj. Po trzecie dostępność – fundusze, w przeciwieństwie do lokat, nie przewidują sztywnej daty zakończenia inwestycji, której niedotrzymanie wiąże się z dodatkową opłatą lub utratą odsetek. Dzięki temu inwestor ma dostęp do swoich pieniędzy w każdej chwili. Nie bez znaczenia jest też fakt, że inwestować można już od 100 zł.

Studencka emerytura?

Niewiele osób myśli o emeryturze już na studiach. Jedynie 6% ankietowanych wskazało emeryturę jako cel swoich oszczędności. A na rynku jest przecież rozwiązanie, które pozwala „mieć ciastko i zjeść ciastko”, czyli inwestować w swoją przyszłość mając jednocześnie duży potencjał zysku. Mowa oczywiście o IKZE, czyli Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego. Wpłacając regularnie na konto – w 2020 roku limit wynosi 6 272,40 zł – nie tylko oszczędzamy na emeryturę, ale również zyskujemy ulgę podatkową. Wpłacenie pełnego limitu przy progu podatkowym 32%, daje zwrot podatku w 2021 roku w wysokości ponad 2 tysięcy złotych. Limity IKZE ustalane są corocznie, ale zasada jest niezmienna – wpłacasz pieniądze, zyskujesz ulgę podatkową. Warto również pamiętać, że wpłacone pieniądze nie leżą bezczynnie na koncie pożerane przez inflację. Są inwestowane w fundusze, co daje szansę wpłacającym na pomnażanie pieniędzy. Sprawia to, że perspektywa emerytury, choć z punktu widzenia studenta bardzo odległa, staje się bardziej atrakcyjna. Więcej o IKZE można przeczytać na naszej stronie internetowej.

Złoty środek

Szukając jak najlepszego rozwiązania inwestycyjnego dla swoich oszczędności, aż 11% studentów inwestuje w metale szlachetne. Kategoria nie jest rozbita na poszczególne kruszce, ale zapewne jest wśród nich złoto. Inwestycja w złoto, szczególnie w czasach pandemii, jest bardzo rozsądnym rozwiązaniem, o czym pisaliśmy w innym z naszych artykułów. Jednak inwestycja w fizyczny kruszec może być obarczona kilkoma mniejszymi bądź większymi problemami. Przede wszystkim przechowywanie. Gdy posiada się większe ilości złota czy innych metali szlachetnych, trzeba je dobrze zabezpieczyć. Na przykład w sejfie, który najpierw należy kupić, a to sporo kosztuje. Można je też zdeponować w bezpiecznym miejscu, ale np. taka skrytka bankowa również generuje koszty i przez to inwestycja może przynosić straty. Po drugie, gdy chcemy sprzedać kruszec, musimy znaleźć kupca, a to wcale nie jest takie proste jak się wydaje. Czy jest więc opcja na to, by inwestycja w złoto była wygodniejsza? Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych znalazły rozwiązanie tego problemu oferując fundusze inwestycyjne mające na celu odzwierciedlenie jak najdokładniej ceny złota w dolarze. Takim funduszem w ofercie Generali Investments jest Generali Złota. Pozwala na inwestycję już od 100 zł i likwiduje wszelkie problemy związane z posiadaniem fizycznego złota - posiadamy jedynie jednostki uczestnictwa i możemy składać zlecenia w dowolnym momencie.

Studencie broń się przed inflacją!

Tak jak studenci chcą obronić pracę licencjacką, magisterską czy inżynierską, tak samo powinni chcieć obronić swoje oszczędności przed inflacją. Jak widać, mimo niskich stóp procentowych, rynek produktów inwestycyjnych i oszczędnościowych cały czas daje takie możliwości. Wystarczy z nich tylko skorzystać.

 

Źródło raportu: https://drive.google.com/file/d/1ZTVA_R5Bf2Q05i6Z1WcgIok7cxC3SSMy/view

 

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.

Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Ulga podatkowa w wysokości 2007,17 zł przysługuje przy progu 32%.

Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Brak gwarancji osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu Generali Złota. Możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Subfundusz stara się odzwierciedlić stopę zwrotu z inwestycji w złoto w dolarze amerykańskim. Ryzyko walutowe jest zabezpieczane.

Duża zmienność wartości aktywów netto subfunduszu Generali Złota. Subfundusz Generali Złota charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym i skierowany jest do inwestorów, którzy mają długi horyzont inwestycyjny (min. 5 lat) oraz akceptują wahania wartości inwestycji w krótkim terminie.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Złota w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.

Niniejszy materiał zawiera opinię ekspercką. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

Inwestowania w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem - inwestycja może wiązać się z utratą części zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości.