Generali Akcji Amerykańskich
Subfundusz akcji
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny 5 lat
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Akcji Amerykańskich jest subfunduszem akcji amerykańskich.

Generali Akcji Amerykańskich inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na rynku Stanów Zjednoczonych denominowane w USD. Do portfela subfunduszu dobierane są głównie akcje dynamicznie działających przedsiębiorstw. Spółki dobierane do portfela wyróżniają się wysokim poziomem innowacyjności w zakresie nowych i konkurencyjnych na globalnym rynku produktów, procesów biznesowych czy sektorów, w których działają.

Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych.

11.01.2020r. uległa zmianie polityka inwestycyjna subfunduszu oraz jego nazwa.  Wyniki prezentowane do 11.01.2020 r. są wynikami subfunduszu osiągniętymi w trakcie poprzednio realizowanej polityki inwestycyjnej.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować środki w subfundusz inwestujący głównie w akcje spółek notowanych w USA,
  • planują zdywersyfikować swój portfel funduszy o subfundusze inwestujące poza Polską,
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestycją w akcje,
  • mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.
Benchmark 90% MSCI USA Net Total Return USD Index, 10% stawka WIBID 1M ustalona 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca.
Zarządzający Adam Woźny, Michał Milewski
Data dostosowania struktury portfela 2020-01-11
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2%
Numer rachunku bankowego 29 1880 0009 0000 0013 0105 7000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 2%
Opłata zmienna za zarządzanie

20% wyniku netto subfunduszu ponad benchmark w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w prospekcie.