Generali Akcje: Nowa Europa
Subfundusz akcji
Ryzyko portfela: bardzo wysokie
Rating Analiz Online
5/5
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny Min. 5 lat
Min. I wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje emitentów z Europy  Centralnej i Wschodniej lub akcje emitentów, których głównym obszarem  działalności jest Europa Centralna i Wschodnia, a także w świadectwa depozytowe, np. ADR lub GDR. Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu nie może być niższy niż 60%. Przez akcje emitentów z Europy Centralnej i Wschodniej rozumie się akcje emitowane przez emitentów z krajów, takich jak: Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Turcja, Rosja, Ukraina, Macedonia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Albania, Bułgaria,  Rumunia, Cypr i Kazachstan. Lokaty subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy  fundamentalnej, w szczególności w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowymi kryteriami będzie określenie rynkowych i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania  przedsiębiorstwem.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą uczestniczyć w zyskach spółek z siedzibą w krajach Europy Środkowej i Wschodniej,
  • chcą redukować ryzyko poprzez dywersyfikację geograficzną,
  • chcą mieć łatwy dostęp do rynków akcji krajów Europy Środkowej i Wschodniej,
  • poszukują elastycznych możliwości inwestycyjnych o wysokiej płynności,
  • mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptują bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne.

 

Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują wahań wartości inwestycji w krótkim terminie,
  • lokują swoje środki krótkoterminowo.
Zarządzający Ryszard Rusak
Data dostosowania struktury portfela 2006-08-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 3% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 59 1880 0009 0000 0013 0023 7004
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 3%
Opłata zmienna za zarządzanie

25% wyniku netto ponad stopę referencyjną, stanowiącą dwukrotność stawki WIBID 1-rocznego