Przegląd tygodnia

      
    
Przegląd tygodnia Generali Investments
Aktualności / 2022-09-26 / autorzy: Piotr Minkina

 

Najważniejsze informacje z minionego tygodnia

1. Polska – sprzedaż detaliczna
Sprzedaż detaliczna, liczona w cenach stałych, wg danych GUS wzrosła w sierpniu r/r o 4,2 proc., wobec oczekiwań na poziomie około 3,3 proc. W ujęciu m/m sprzedaż wzrosła realnie o 1,0 proc. Jest to pierwszy miesiąc od lipca, kiedy tempo sprzedaży detalicznej wzrosło, natomiast dynamiki były mieszane. Miesiąc do miesiąca spadła sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, paliw oraz pojazdów. W tych dwóch ostatnich grupach spadła również sprzedaż w ujęciu r/r. Wysokimi dynamikami charakteryzowała się sprzedaż dóbr z grupy podstawowych.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

Sprzedaż detaliczna w Polsce na tle innych gospodarek, zwłaszcza krajów z naszego regionu i strefy euro, prezentuje się dość optymistycznie, zarówno w ujęciu metodologii GUS, jak i Eurostat.

Źródło: Bloomberg. Opracowanie własne.

2. Polska – koniunktura konsumencka
O 0,7 pkt. do poziomu -44,2 pkt. wzrosła w we wrześniu wartość Bieżącego Wskaźnika Ufności Konsumenckiej (BWUK) publikowanego przez GUS. Do -33,2 pkt. obniżyła się również wartość wskaźnika wyprzedzającego (WWUK). Zatem ocena bieżącej sytuacji gospodarstw domowych jest lepsza niż przed miesiącem. Wzrósł natomiast poziom pesymizmu w zakresie oceny zmian sytuacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ze składowych wskaźnika wyprzedzającego, gospodarstwa domowe najgorzej oceniają perspektywy rynku pracy (spadek z -16,3 pkt. do -24,1 pkt.) oraz przyszłe dokonywanie ważnych zakupów (spadek z -41,8 pkt. do -45,3 pkt.). Ocena obecnego dokonywania ważnych zakupów (składowa BWUK) uległa poprawie (z -42,1 do -36,7 pkt.), co mogło mieć odzwierciedlenie w wyższej od oczekiwań dynamice sprzedaży detalicznej. Ta informacja, wraz z utrzymującymi się oczekiwaniami inflacyjnymi (zmiany cen konsumpcyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy na poziomie 42,1 pkt.), z kolei mogą świadczyć o przyśpieszaniu kluczowych zakupów w obawie przed dalszym wzrostem cen.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

3. Polska – koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach
Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w Polsce, wg GUS, w stosunku do sierpnia kształtowały się generalnie na niższych poziomach (6/8 w ujęciu wyrównanym sezonowo) i nadal ujemnych. Nadal pozytywna ocena koniunktury panuje w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym (+1,9 pkt. m/m) oraz w grupie Informacja i komunikacja (-1,2 m/m). W pozostałych grupach nastroje są negatywne, przy czym największe pogorszenie nastojów było widoczne w zakwaterowaniu i gastronomii, gdzie również składowa prognostyczna niewyrównana sezonowo spadła do poziomów poniżej -30 pkt.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

4. Polska – produkcja budowlano-montażowa
Wstępne dane GUS wskazują, że dynamika produkcji budowlano-montażowej osiągnęła w sierpniu poziom 6,1 proc. r/r. W stosunku do lipca produkcja budowlano-montażowa była o 5,1 proc. wyższa.  W dynamikach miesięcznych rosły wszystkie grupy natomiast dane w ujęciu r/r wskazują na wzrosty w budowie budynków (+25,7%) oraz spadki w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (-1,6%) a także robotach budowlanych i specjalistycznych (-1,3%).

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

5. Polska – produkcja przemysłowa
Wg GUS produkcja sprzedana polskiego przemysłu urosła w sierpniu r/r o 10,9 proc. (w cenach stałych), podczas gdy oczekiwania rynkowe kształtowały się na poziomach około 10 proc. Po wyeliminowaniu czynników sezonowych wzrost produkcji osiągnął tempo 11,2% r/r. W ujęciu miesięcznym produkcja wzrosła o 0,7 proc. a konsensus rynkowy wskazywał na spadek o około 0,4 proc. Z 7,6 proc. do 7,1proc. zrewidowano w dół dane za lipiec. Przekrojowo wzrosty r/r obserwowane były we wszystkich grupach przedsiębiorstw, przy czym najwyższa dynamika widoczna była w górnictwie i wydobyciu.

Źródło: Bloomberg. Opracowanie własne.

6. Polska – ceny w przemyśle
Dynamika wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu na razie się stabilizuje. W sierpniu, według wstępnych danych GUS, ceny te wzrosły o 25,5% w ujęciu r/r. Miesiąc do miesiąca wzrost cen wyniósł 0,8%. Bardziej dramatyczna sytuacja panuje w Niemczech, gdzie ceny w sierpniu rosły skokowo – głównie z powodu wzrostu cen energii elektrycznej.

Źródło: Bloomberg. Opracowanie własne.

7. USA – stopy procentowe
Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC) na posiedzeniu w dniach 20-21 września 2022 r. podjął decyzję o podniesieniu stopy funduszy federalnych o 75 punktów bazowych (zgodnie z oczekiwaniami). Obecny poziom wahań wynosi zatem 3,00 – 3,25 proc. W scenariuszu centralnym stopy procentowe mają osiągnąć poziom około 4,4% na koniec 2022 r. oraz 4,6% w 2023 r., przy czym rozrzut przedziału 70% prawdopodobieństwa, to około 2 pkt. proc. Obecnie wrażliwość rynków na wypowiedzi członków FOMC, podejmowane decyzje oraz informacje po posiedzeniach jest szczególnie wysoka.

8. Szwajcaria – stopy procentowe
Szwajcarski Bank Centralny dalej zacieśnił politykę pieniężną poprzez podniesienie stopy procentową SNB o 0,75 punktu procentowego do poziomu 0,5 proc. W komunikacie można m.in. przeczytać, że w ten sposób przeciwdziała ponownemu wzrostowi presji inflacyjnej i rozprzestrzenianiu się inflacji na towary i usługi, które do tej pory były mniej dotknięte tym zjawiskiem. Bank nie wyklucza, że w celu zapewnienia stabilności cen w średnim okresie konieczne będą dalsze podwyżki stopy procentowej. Ponadto, aby zapewnić odpowiednie warunki monetarne, SNB jest również skłonny do aktywności na rynku walutowym, jeżeli uzna, że będzie to konieczne.

Źródło: Bloomberg. Opracowanie własne.

9. Japonia – inflacja i stopy procentowe
Poziom inflacji konsumenckiej był w Japonii o 0,1 pkt. proc. wyższy od oczekiwań i wyniósł 3,0 proc. r/r. Po wyłączeniu cen świeżej żywności wskaźnik ten wyniósł 2,8 proc. (oczekiwano 2,7 proc.) a po wyłączeniu cen świeżej żywności i energii wyniósł 1,6 proc. (oczekiwano 1,5 proc.). Oznacza to, że na to lekko negatywne zaskoczenie miał wpływ wzrost inflacji bazowej. Bank Japonii podjął decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Obecnie stopa podstawowa wynosi -0,1 proc. a docelowa rentowność obligacji 10-letnich wynosi 0,0 proc. Równolegle Bank Japonii zdecydował się, po raz pierwszy od 1998 roku, interweniować na rynku walutowym w celu powstrzymania szybkiego osłabiania się japońskiej waluty względem dolara amerykańskiego. Działania te były poprzedzone interwencjami słownymi.


Na radarze:

  • Polska: wstępny odczyt CPI za wrzesień
  • Strefa euro: odczyty wstępne CPI za wrzesień, PPI (Włochy, Hiszpania), sprzedaż detaliczna (Niemcy), IFO
  • USA: PKB (II kwartał, ostateczny), indeksy ufności konsumenckiej
  • Japonia: bezrobocie, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa
  • Chiny: PMI