Przegląd tygodnia

      
    
Przegląd tygodnia Generali Investments
Aktualności / 2024-06-17 / autorzy: Piotr Minkina

 

Najważniejsze informacje z minionego tygodnia

1. Polska – inflacja
Zgodnie z informacjami Głównego Urzędu Statystycznego poziom inflacji w maju był zgodny z szybkim odczytem i wyniósł 2,5% w ujęciu r/r. W ujęciu m/m tempo wzrostu cen wyniosło 0,1% wobec odczytu flash także na poziomie 0,1%. W ujęciu r/r najsilniej rosły ceny w kategorii edukacja oraz restauracje i hotele. Wzrost cen usług osiągnął 6,2% r/r (spadek dynamiki) i 0,1% m/m (spadek dynamiki), a cen towarów odpowiednio 1,2% r/r i 0,1 m/m.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

2. Polska – bilans płatniczy
Wg wstępnych danych NBP saldo obrotów towarowych w kwietniu było dodatnie i wyniosło 868 mln zł. W kwietniu 2023 r. także było dodatnie, jednak znacząco wyższe (1,9 mld zł). W rezultacie okres od kwietnia 2023 do kwietnia 2024 r. zamknął się dodatnim saldem obrotów towarowych na poziomie 25,5 mld zł. W 2023 r. za analogiczny okres saldo obrotów towarowych wyniosło -58,6 mld zł. Rachunek bieżący za ostatnie 12 m zamknął się dodatnim saldem na poziomie 52,1 mld zł. W zakresie inwestycji portfelowych wzrosło saldo inwestycji w instrumenty udziałowe (+ 711 mln zł), a spadło w instrumenty dłużne (-3,8 mld zł).

Źródło: NBP. Opracowanie własne.

Źródło: NBP. Opracowanie własne.

Źródło: NBP. Opracowanie własne.

Źródło: NBP. Opracowanie własne.

Źródło: NBP. Opracowanie własne.

3. USA – inflacja
Wg Bureau of Labour Statistics wzrost cen konsumenckich wyniósł w maju 3,3% w ujęciu rocznym i był o 0,1 p.p. niższy od oczekiwań. W ujęciu m/m ceny nie zmieniły się. Poziom inflacji bazowej (bez cen żywności i energii) był również o 0,1 p.p. niższy od oczekiwań i wyniósł 3,4% r/r. W przypadku analizy inflacji CPI po kątem składowych ponownie powiększył się ujemny wkład towarów (bez energii). Wkład cen energii wzrósł, a wkład cen żywności był stabilny. Wkład usług był dodatni, ale obniżył się.

Źródło: BLS. Opracowanie własne.

Źródło: BLS. Opracowanie własne.

Źródło: BLS. Opracowanie własne.

Źródło: BLS. Opracowanie własne.

4. USA – inflacja: „lepkość”
Odczyty miar „cen lepkich” nadal wskazują na znaczny poziom zakotwiczenia procesów inflacyjnych w gospodarce amerykańskiej, chociaż drugi miesiąc z rzędu obserwuje się dynamikę spadku zbliżoną do dynamiki CPI. Spojrzenie przez pryzmat „Sticky CPI” bazuje na założeniu, że niektóre pozycje składające się na indeks cen konsumpcyjnych często zmieniają wartości, podczas gdy inne zmieniają się powoli. Ceny "lepkie" mogą nie reagować na zmieniające się warunki rynkowe tak szybko jak ceny „elastyczne”. Atlanta FED bada czy te dwa zestawy cen – sztywne („lepkie”) i elastyczne – zapewniają wgląd w różne aspekty procesu inflacji. Okazuje się, że ceny „lepkie” w większym stopniu uwzględniają oczekiwania dotyczące przyszłej inflacji niż ceny, które zmieniają się często, podczas gdy ceny „elastyczne” silniej reagują na warunki gospodarcze – np. zastój gospodarczy. Co ważne, ta miara cen „lepkich” wydaje się zawierać składnik oczekiwań inflacyjnych, który może być przydatny przy próbie określenia kierunku inflacji.

Źródło: Atlanta FED. Opracowanie własne.

5. FED i stopy procentowe
Po danych o inflacji CPI, FOMC (Federalny Komitet Otwartego Rynku) złagodził oczekiwania na szybkie obniżki stóp procentowych. Chociaż mediana prognoz na ten rok wskazuje teraz tylko na jedną obniżkę, to tempo luzowania polityki pieniężnej pozostaje niezmienne w stosunku do marca. Fed nadal przewiduje stopę referencyjną w przedziale od 3% do 3,25% do końca 2026 roku. Jednak ocena FOMC nie jest jednolita: czterech członków nie oczekuje obniżek w tym roku, siedmiu przewiduje jedną obniżkę, a pozostałych ośmiu opowiada się za dwiema obniżkami. Warto zauważyć, że stopa neutralna została zrewidowana w górę z 2,6% do 2,8% – jest to sygnał jastrzębi (tzn. opowiadający się za utrzymaniem restrykcyjnej polityki pieniężnej). Ogólna ocena sytuacji gospodarczej nie zmieniła się znacząco od poprzedniego posiedzenia. Pomimo nierównych wskaźników PKB za pierwszy kwartał gospodarka rośnie w tempie 2% rocznie, nawet przy restrykcyjnej polityce pieniężnej. Rynek pracy jest obecnie "napięty, ale nie przegrzany". Wyjątkiem jest inflacja: słabe dane za pierwszy kwartał spowodowały wzrost szacunków inflacji bazowej na koniec roku o 0,2 punktu procentowego, co skłoniło do opóźnienia planowanego luzowania polityki pieniężnej. Komunikat prasowy FOMC podkreślił pewne postępy – jedyną istotną zmianę w stosunku do komunikatu z maja. Chodzi o rewizję w górę prognozy na koniec 2024 roku, która oznacza przyspieszenie inflacji w drugiej połowie roku. Rewizja prognozy jest skutkiem dotychczasowej konserwatywnej projekcji. Mimo to, FOMC nadal spodziewa się poprawy w miesięcznych odczytach inflacji. Pozostałe presje inflacyjne można znaleźć w usługach, zwłaszcza w sektorze mieszkaniowym. W nawiązaniu do silnego rynku pracy, mimo że wzrost wynagrodzeń nie wydaje się być głównym motorem ostatnich skoków inflacji, dalsze spowolnienie na rynku pracy jest uważane za konieczne, aby sprowadzić inflację z powrotem do 2%. Powell ponownie podkreślił, że FOMC musi zobaczyć serię dobrych odczytów inflacji zanim zdecyduje się na obniżki stóp. Ostatecznie to, czy w tym roku będzie jedna czy dwie obniżki stóp ma znacznie mniejsze znaczenie niż ogólny kierunek polityki stóp procentowych. FOMC nadal w pełni kieruje się danymi, ale przyznaje, że polityka musi przestać być restrykcyjna zanim zaszkodzi gospodarce. Ta motywacja leży u podstaw spadkowej ścieżki stóp procentowych, która może wydawać się sprzeczna z makroekonomiczną prognozą pokazującą stałe tempo wzrostu gospodarczego, zbliżone do tempa potencjalnego. Ryzyko dla stabilności finansowej nie jest wysoko oceniane przez FOMC, ponieważ banki są dobrze dokapitalizowane i nie wykazują oznak wysokiego poziomu ryzyka. Powell również bagatelizował znaczenie stopy neutralnej. Powiedział, że jest to długoterminowa, niemierzalna zmienna – teoretyczny koncept niemal niemający wpływu na politykę krótkoterminową. To prawdopodobnie sygnalizuje przekonanie, że stopa funduszy federalnych nie powróci do niskich poziomów sprzed pandemii COVID.

6. USA – Inflacja w przemyśle (PPI)
Indeks PPI dla popytu końcowego (Final Demand) wzrósł w maju o 2,2% r/r, o 0,3 p.p. poniżej oczekiwań. W ujęciu miesięcznym nastąpił spadek indeksu o 0,2% wobec oczekiwanego wzrostu na poziomie 0,1%. O 2,3% r/r wzrósł także PPI bazowy (oczekiwano 2,5%). Z 2,4% r/r do 2,5% r/r zrewidowano dynamikę wzrostu za marzec.  

7. Japonia – PKB
Wg finalnych danych tempo wzrostu gospodarki japońskiej w 1 kwartale bieżącego roku wyniosło -1,8% w ujęciu zannualizowanym, wobec pierwszego odczytu na poziomie -2,0% r/r. Za lepsze tempo wzrostu w stosunku do pierwszego odczytu odpowiadał mniejszy spadek wydatków przedsiębiorstw (-0,4% vs. 0,7%) oraz wzrost zapasów do 0,4%. Negatywnie natomiast zadziałała korekta ujemnego eksportu netto – z -0,3% do -0,4%.

8. Japonia – PPI
Wzrost cen w maju w japońskim przemyśle był o 0,4 p.p. wyższy od prognoz i wyniósł 2,4% r/r. Z 0,9% do 1,1% w górę zrewidowano również tempo inflacji w kwietniu.

9. Chiny
Tempo inflacji CPI w maju w Chinach było niższe od oczekiwań i wyniosło 0,3% r/r. Inflacja w przemyśle wyniosła -1,4% r/r wobec -2,5% odnotowanych w kwietniu.

 

Na radarze:

  • Polska: CPI bazowa, nastroje konsumentów, wynagrodzenia, produkcja przemysłowa PPI, podaż pieniądza
  • Strefa euro: PPI, ZEW, nastroje konsumentów, wstępne PMI
  • USA: dane z przemysłu, sprzedaż detaliczna, leading index
  • Chiny: dane z przemysłu, sprzedaż detaliczna