Przegląd tygodnia

      
    
Przegląd tygodnia Generali Investments
Aktualności / 2022-11-21 / autorzy: Piotr Minkina

 

Najważniejsze informacje z minionego tygodnia

1. Polska – szybki szacunek PKB
Zgodnie z szybkim szacunkiem PKB opublikowanym przez GUS, realny PKB Polski, w ujęciu niewyrównanym sezonowo, zwiększył się o 3,5 proc r/r. Natomiast w ujęciu wyrównanym sezonowo r/r dynamika PKB kształtowała się na poziomie 4,4 proc., a w ujęciu kwartalnym wyniosła 0,9 proc.

Źrółdo: GUS. Opracowanie włsane.

Źrółdo: GUS. Opracowanie włsane.

2. Polska – inflacja
GUS potwierdził wcześniejszy szacunek dynamiki inflacji konsumenckiej w Polce w październiku 2022 r. na poziomie 17,9 proc. r/r oraz 1,8 proc. m/m. Największy wpływ na wskaźniki cen zarówno w ujęciu rocznym jak i miesięcznym miały nośniki energii oraz ceny żywności i napojów bezalkoholowych. W ujęciu miesięcznym, po spadkach od czerwca, urosły ceny paliw do prywatnych środków transportu. Inflacja bazowa wzrosła natomiast z poziomu 10,7 proc. we wrześniu do 11,0 proc. w październiku.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

3. Polska – projekcja inflacji i PKB
Narodowy Bank Polski opublikował listopadowy Raport o inflacji a w nim najnowszą projekcję inflacyjną, wg której roczna dynamika cen, zgodnie z komunikatem po posiedzeniu RPP, znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 14,4%-14,5% w 2022 r.(wobec 13,2%-15,4% w projekcji z lipca 2022 r.), 11,1%-15,3% w 2023 r. (wobec 9,8% – 15,1%) oraz 4,1%-7,6% w 2024 r. (wobec 2,2%-6,0%). Projekcja przewiduje zatem nieznaczny wzrost średniej inflacji w 2022 r. (o 0,2 p.p.) i wzrost dolnego zakresu przedziału w nadchodzących latach, co przekłada się na oczekiwanie wyższej inflacji (projekcji centralnej).

Źródło: RPP. Opracowanie własne.

Wg projekcji roczne tempo wzrostu PKB znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 4,3%-4,9% w 2022 r., -0,3%-1,6% w 2023 r. (wobec 0,2% -2,3% z projekcji z lipca) oraz 1,0%-3,1% w 2024 r. (wobec 1,0%-3,5%). Projekcja na 2023 r. zakłada wygaśnięcie większości rozwiązań dotyczących opodatkowania nośników energii w 2022 r. (obniżenie podatków w ramach Tarczy Antyinflacyjnej) i ograniczone obowiązywanie Tarczy Antyinflacyjnej w 2023 r. W projekcji zostały również uwzględnione regulacje taryf dotyczących gazu, energii cieplnej i elektrycznej. Projekcja wskazuje, że wszystkie składowe dekompozycji PKB będą spadać, przy czym najsilniej spadnie tempo zmiany zapasów (akumulacja). Natomiast powinien zwiększać się pozytywny wpływ eksportu netto. Dynamika nakładów brutto na środki trwałe (inwestycje) r/r powinna spaść do poziomu około 0,0% na początku 2023 r. Dynamika produktu potencjalnego szacowana jest przez NBP na poziomie około 3 proc. Zatem projekcja centralna wskazuje na spadek dynamiki PKB poniżej dynamiki PKB potencjalnego i negatywną lukę popytową, co powinno przyczyniać się do obniżenia presji inflacyjnej.

Źródło: RPP. Opracowanie własne.

4. Polska – bilans handlowy
NBP wstępnie szacuje, że wartość importu we wrześniu 2022 r. wyniosła 144,8 mld zł (r/r + 33,8 proc.) a eksportu 135,1 mld zł (r/r 30,3 proc) i tym samym saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło -9,7 mld zł. Wysokie dynamiki roczne są w przeważającej mierze konsekwencją silnych wzrostów cen. Saldo usług było dodatnie i wyniosło 13,0 mld zł, jednak nie zrekompensowało dodatkowo ujemnych sald dochodów pierwotnych i wtórych. W rezultacie saldo obrotów na rachunku bieżącym było ujemne i wyniosło 7,4 mld zł.

5. Strefa euro – bilans handlowy
Wg pierwszego szacunku Eurostat eksport towarów ze strefy euro do reszty świata we wrześniu 2022 r. wyniósł 259,6 mld EUR, co oznacza w ujęciu r/r wzrost o 23,6%. Import z reszty świata wyniósł 294,0 mld EUR, co oznacza wzrost o 44,5% r/r. W rezultacie we wrześniu 2022 r. strefa euro odnotowała deficyt w handlu towarami z resztą świata w wysokości 34,4 mld euro, wobec nadwyżki 6,7 mld euro we wrześniu 2021 r. Handel wewnątrz strefy euro wzrósł do 247,6 mld euro we wrześniu 2022 r., co oznacza wzrost o 27,3 proc. w porównaniu z wrześniem 2021 r. (194,5 mld euro).

6. Strefa euro – PKB
Wg szybkiego szacunku Eurostat, w III kwartale 2022 r. wzrost PKB w ujęciu wyrównanym sezonowo osiągnął poziom 0,2 proc. w strefie euro i w całej Unii Europejskiej. Natomiast w ujęciu r/r gospodarka strefy euro urosła o 2,1 proc. a całej Unii Europejskiej o 2,4 proc.

Źrdódło: Eurostat. Opracowanie własne.

7. USA – ceny w przemyśle (PPI) i produkcja
Po niższym od oczekiwań odczycie CPI w USA również tempo wzrostu w przemyśle (PPI) na poziomie 8,0 proc. r/r w październiku okazało się niższe od oczekiwań (8,4 proc.), przy czym w dół, o 0,1 p.p., zrewidowano dane za wrzesień. Dynamika inflacji bazowej w przemyśle (PPI bez żywności i energii) wyniosła 6,7% r/r, podczas gdy oczekiwana kształtowały się na poziomice około 7,2 proc. W tym samym czasie tempo produkcji przemysłowej spadło w stosunku do września o 0,1 proc. przy rewizji w dół danych za wrzesień z 0,4 proc. do 0,1 proc. Spadkowi produkcji towarzyszyło obniżenie poziomu wykorzystania mocy wytwórczych z 80,1 proc we wrześniu (po rewizji z 80,3 proc.) do 79,9 proc., podczas gdy analitycy oczekiwali wzrostów. Patrząc jednak na całość amerykańskiej gospodarki wskaźnik GDPNow publikowany przez oddział FED w Atlancie prognozuje wzrost w IV kwartale w ujęciu realnym o 4,2 proc. Oznacza to znaczącą poprawę od ostatniego odczytu, czyli wzrost o 1,2 p.p. względem odczytu z 19 października br.

8. Chiny
Tempo wzrostu produkcji przemysłowej w Chinach spadło z 6,3%. r/r we wrześniu do 5,0% r/r w październiku. Oczekiwania kształtowały się na poziomie około 5,3%, natomiast sprzedaż detaliczna skurczyła się r/r o 0,5% (oczekiwania na poziomie wzrostu o 0,7 proc.).


Na radarze:

  • Polska: PPI, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, stopa bezrobocia, podaż pieniądza
  • Strefa euro: PKB (Niemcy), PPI
  • USA: Zamówienia na dobra trwałe (wstępne)
  • Japonia: CPI