Przegląd tygodnia

      
    
Przegląd tygodnia Generali Investments
Aktualności / 2023-12-11 / autorzy: Piotr Minkina

 

Najważniejsze informacje z minionego tygodnia

 

1. Polska – decyzja RPP
Rada Polityki Pienieżnej zdecydowała, zgodnie z oczekiwaniami, o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, wynoszącym 5,75%. Po zwolnieniu procesów dezinflacyjnych i pewnej niepewności związanej z polityką fiskalną oraz cenami regulowanymi, najbardziej prawdopodobnym (jeżeli w gospdodarce nie nastąpią nieprzewidywane zdarzenia) jest scenariusz braku obniżek stóp przynajmniej do marca. Wtedy to poznamy więcej szczegółów oraz zostanie opublikowana pierwsza w 2024 r. projekcja inflacji.

Źródło: NBP. Opracowanie własne. Inflacja bazowa prognzowana. Dane za IV kw 2023 = inflacja CPI r/r za październik.

Źródło: NBP, GUS, Bloomberg. Opracowanie własne. 

2. Polska – PMI
Wartość indeksu PMI dla Polski, opublikowana przez S&P Global PMI, odnotowała w listopadzie silny wzrost – z 44,9 pkt. do 48,7 pkt. Poziom indeksu nadal znajduje się poniżej 50 pkt., co oznacza pogarszanie się warunków prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze wytwórczym w Polsce, jednakże natężenie tego zjawiska znacząco osłabło. Negatywne procesy, takie jak spadek liczby zamówień czy spadek produkcji nadal były odczuwalne, chociaż znacząco spowolniły. Efektem słabszego popytu był wzrost zapasów.

Źródło: Bloomberg, S&P. Opracowanie własne.

Źródło: Bloomberg, S&P. Opracowanie własne.

3. PMI – świat
Koniunktura w sektorze przemysłowym w strefie euro nadal była słaba w listopadzie, ale jej natężenie nieco osłabło (wzrost PMI o 1,1 pkt.) do poziomu 44,2. Miały na to wpływ dalsza poprawa wskaźnika w Niemczech (do 42,6 pkt.) oraz w Hiszpanii (do 46,3 pkt.), a także niewielka poprawa we Francji (do 42,29 pkt.). We Włoszech wartość indeksu PMI dla przemysłu spadła do 44,4 pkt. W strefie euro dekoniunktura panuje również w usługach, co wpływa na poziomy indeksów ogólnych (Compisite), które znajdują się ponizej 50 pkt.  W listopadzie nie zmieniły się nastroje w przemyśle amerykańskim. Poprawiły się wskaźniki dla sektora usług, które to wskazują na panującą tam koniunkturę. Poziom wskaźnika dla całej amerykańskiej gospodarki nie zmienił się. Podobna sytuacja miała miejsce w Chinach, z tym że, widoczna poprawa w usługach wprowadziła całą chińską gospodatkę w strefę koniunktury. 

Źródło: Bloomberg, S&P Global. Opracowanie własne.

4. USA – przemysł
W październiku w USA, wg US Census Bureay, zamówienia w fabrykach spadły o 3,6% m/m. Była to wartość gorsza od oczekiwań, które kształtowały się na poziomie -3,0% m/m. Z 2,8% do 2,3% m/m w dół zrewidowano dane za wrzesień. Ostateczne dane dotyczące zamówień na dobra trwałe potwierdziły spadek na poziomie 5,4% m/m.  

5. USA – bilans handlowy
Deficyt w amerykańskim handlu pogłębił się w paździeniku z 61,2 mld USD odnotowanych we wrześniu (po rewizji z -61,5 mld USD) do poziomu 64,3 mld USD i był o 100 mln USD wyższy niż oczekiwano.

6. USA – rynek pracy
Najnowszy raport o zatrudnieniu, publikowany przez Authomatic Data Processing (ADP), wskazał w listopadzie dalsze spowolnienie dynamiki wzrostu zatrudnienia w sektorze prywatnym, które wyniosło 103 tys. wobec oczekiwanych 130 tys. Ze 113 tys. do 103 tys. w dół zrewidowano również dane za październik. Wrost zatrudnienia nastąpił przy wzroście wydajności pracy oraz spadku jednostkowego koszty pracy. Nadal dobrą sytuację na amerykańskim rynku pracy potwierdziły również dane z raportu o zatrudnienu w sektorach pozaroniczych (NFP, Nonfarm Payrolls). Zatrudnienie wzrosło o 199 tys., przy oczekiwaniach na poziomie 183 tys. Poziom partycypacji w rynku pracy wzrósł z 62,7% do 62,8%, przy spadku stopy bezrobocia z 3,9% do 3,7%, co oznacza, że rynek pracy nie tylko wchłonął tych powracających na rynek pracy, ale i tych co już od jakiegoś czasu pracy szukali. O 0,1 godziny wzrosła liczba przepracowanych godzin w tygodniu, a wynagrodzenie za 1 godzinę pracy wzrosło o 0,4% w ujęciu m/m, względem oczekiwanych 0,3% oraz 0,2% m/m w październiku. Roczne tempo wzrostu wynagrodzeń pozostało bez zmian i wyniosło 4,0% r/r.

Źródło: ADP. Opracowanie własne.

Źródło: ADP. Opracowanie własne.

7. Strefa euro – sprzedaż detaliczna
Zgodnie z danymi Eurostat sprzedaż detaliczna w październiku 2023 r., wyrażona wolmenem, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wzrosła o 0,1% m/m w strefie euro i o 0,3% m/m w calej Unii Europejskiej. W ujęciu rok do roku spadki sięgnęły odpowiednio 1,2% i 0,9%.

Źródło: Eurostat. Opracowanie własne.

Źródło: Eurostat. Opracowanie własne.

8. Strefa euro – PPI
W październiku, wg danych Eurostat, indeks PPI wzrósł w stosunku do września o 0,2% m/m w strefie euro i o 0,2% m/m w całej Unii Europejskiej. W ujęciu r/r ceny producentów przemysłowych spadły w strefie euro o 9,4% r/r, a w całej Unii Europejskiej o 8,7% r/r.

 

 

Na radarze:

  • Polska: CPI, bilans handlowy
  • Strefa euro: EBC, produkcjia przemysłowa, ZEW, bilans handlowy
  • USA: FED, CPI, PPI, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa
  • Japonia: PPI, produkcja przemysłowa, bilans handlowy
  • Chiny: produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna