Przegląd tygodnia

      
    
Przegląd tygodnia Generali Investments
Aktualności / 2021-10-25 / autorzy: Piotr Minkina

 

Najważniejsze informacje z minionego tygodnia

1. Polska – inflacja bazowa
Inflacja bazowa wg NBP (po wyłączeniu cen energii i żywności) wyniosła we wrześniu 4,2% r/r. i była wyższa o 0,3 pp. od wartości sierpniowej. W ujęciu miesiąca wskaźnik ten wyniósł 0,7%.

2. Polska – wzrost wynagrodzeń
W sierpniu, rok do roku, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 8,7% przy wzroście przeciętnego zatrudnienia o 0,6%. W publikowanym przez GUS komunikacie czytamy, że spadek przeciętnego zatrudnienia o 0,1% w stosunku do sierpnia wynikał m.in. z zakończenia i nie przedłużania umów terminowych, rozwiązywania umów o pracę, sezonowości zatrudnienia i zasiłków chorobowych.

3. Polska – produkcja przemysłowa i ceny w przemyśle
Produkcja sprzedana przemysłu liczona w cenach stałych, wzrosła we wrześniu r/r o 8,8% (oczekiwania na poziomie 8,0%), a w porównaniu z sierpniem była wyższa o 11,0%. Większość działów odnotowała wzrost produkcji. Spadek produkcji dotknął działów Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz Produkcja skór i wyrobów skórzanych. Wzrostom produkcji przemysłowej kolejny miesiąc z rzędu towarzyszył wzrost cen produkcji sprzedanej, które (wg wstępnych danych GUS) w ujęciu r/r wzrosły we wrześniu o 10,2%, wobec oczekiwań na poziomie 10,0%. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji Górnictwo i wydobycie (14,9%) oraz Przetwórstwo Przemysłowe (10,6%) przy czym, w stosunku do sierpniu, w tej pierwszej sekcji ceny spadły o 0,4%.

4. Polska – sprzedaż detaliczna
Sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym (w cenach stałych) wzrosła we wrześniu r/r o 5,1% (konsensus 5,2%), natomiast w ujęciu nominalnym o 11,1% (wobec oczekiwanych 10,4%). Sprzedaż rosła we wszystkich kategoriach oprócz kat.  Pojazdy samochodowe, motocykle, części. Kolejny miesiąc z rzędu rósł udział sprzedaży detalicznej przez Internet, który sięgnął 8,4% (najwyżej od maja b.r.).

5. USA – produkcja przemysłowa
Poziom produkcji przemysłowej w USA obniżył się we wrześniu w stosunku do sierpnia o 1,3%, podczas gdy rynek oczekiwał wzrostu na poziomie 0,1%-0,2%. Znacząco, bo aż z 0,4% do -0,1% zrewidowano dane za sierpień. Wprawdzie r/r wskaźnik urósł o 4,62%, jednak poziom produkcji w USA jest o 2,25% niższy niż w sierpniu 2019 r. Jak wskazuje FED, za spadek produkcji (o 0,6%) częściowo odpowiadał huragan Ida. Ze spadkiem poziomu produkcji nastąpił również spadek wykorzystania mocy produkcyjnych – z 76,2% w sierpniu do 75,2% we wrześniu.

6. Niemcy – PPI
Ceny produkcji sprzedanej mierzonej indeksem PPI wzrosły w Niemczech we wrześniu o 14,2% r/r, podczas gdy analitycy oczekiwali poziomu 12,8%. W stosunku do sierpnia PPI wzrósł o 2,3%.

7. Strefa euro - CPI
W strefie euro inflacja cen detalicznych (CPI) wyniosła we wrześniu (wg ostatecznego odczytu) 3,4%. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,5%. Poziom inflacji bazowej wyniósł 1,9%.

8. Japonia – bilans handlowy
Saldo handlowe Japonii we wrześniu wyniosło -622,8 mld jenów, co było wartością o ponad 15% gorszą od przewidywań. Wzrost eksportu r/r wyniósł 13,0%, natomiast import zwiększył się o 38,6%.

9. Chiny – produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, PKB
We wrześniu produkcja przemysłowa wzrosła r/r o 3,1% (rynek oczekiwał wzrostu na poziomie 3,7-3,8%) wobec wzrostu o 5,3% w sierpniu. Natomiast wzrost sprzedaży detalicznej osiągnął tempo 4,4% (oczekiwano 3,5%). W całym trzecim kwartale PKB Chin wzrósł rok do roku o 4,9%, co było wartością gorszą od oczekiwań na poziomie 5,0% i niższą od odczytu za 2 kwartał (7,9%). W samym trzecim kwartale wzrost PKB wyniósł 0,2% wobec konsensu wynoszącego 0,4%.

 

Na radarze:

  • Polska: CPI flash, stopa bezrobocia
  • Strefa euro: PKB, dalsze odczyty PPI i CPI, podaż pieniądza, bezrobocie (Niemcy, Francja), posiedzenie EBC
  • USA: PKB za 3 kwartał 2021, konsumpcja prywatna, PCE, zamówienia na dobra trwałe, dochody
  • Japonia: sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, bezrobocie, posiedzenie Banku Japonii

 

Wykres tygodnia

Źródło: Impacts of El Ninno Southern Oscillation on the global yields of major crops, opracowanie własne.

 

Z raportu NOAA (tłum. Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna USA) opublikowanego 18 października 2021 r. wynika, że prawdopodobieństwo zjawiska La Ninia w okresie od grudnia 2021 do lutego 2022 wynosi 87% i prawdopodobnie będzie to zjawisko o średnim stopniu natężenia. Ta informacja jest ważna w kontekście inflacji (w tym cen żywności), ponieważ pojawiające się La Ninia i El Ninio mają netto generalnie negatywny wpływ na poziomy zbiorów wielu płodów rolnych na świecie (co może potencjalnie wpływać na wyższe ceny). Natomiast badania wskazują, że w okresach La Ninia ten wpływ jest mniejszy niż w przypadku El Nino i wynosi od -4,5% do 0%.