Przegląd tygodnia

      
    
Przegląd tygodnia Generali Investments
Aktualności / 2022-05-23 / autorzy: Piotr Minkina

 

Najważniejsze informacje z minionego tygodnia

1. Polska – PKB
Wg szacunku GUS tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w pierwszym kwartale 2022 r., w ujęciu niewyrównanym sezonowo, wyniosło realnie 8,5% r/r, co było wartością przewyższającą oczekiwania na poziomie 8,1% r/r. W ujęciu wyrównanym sezonowo wartość ta wyniosła 9,1%. Warto zwrócić również uwagę na rewizję tempa wzrostu za 4. kwartał 2022 r., którego wartość wzrosła z 7,3% do 7,6%. W ujęciu wyrównanym sezonowo wartość PKB w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosła o 2,4%.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

2. Polska – produkcja przemysłowa

Według GUS tempo wzrostu produkcji przemysłowej liczonej w cenach stałych spadło z 17,3% w marcu do 13,0% w kwietniu i było niższe od oczekiwań na poziomie 16,0%. W ujęciu miesięcznym spadek tempa produkcji sięgnął 11,3% wobec oczekiwanego spadku na poziomie 10,9%. Roczne przebiegi produkcji w Polsce cechują się pewną sezonowością polegającą na spadkach kwiecień (Wielkanoc) vs marzec. Dlatego warto spojrzeć na produkcję r/r po wyeliminowaniu czynników sezonowych – w tym ujęciu wzrosła r/r o 15,6% r/r, a spadła w stosunku do marca o 0,4%.

3. Polska – koniunktura

Według GUS wskaźniki klimatu koniunktury w wybranych obszarach polskiej gospodarki kształtowały się w maju na poziomach wyższych niż w kwietniu, co wskazuje na poprawę. Jednakże były to nadal poziomy ujemne, które utrzymują się poniżej zera od wybuchu pandemii, co może świadczyć o tym, że sytuacja nie wróciła jeszcze do stanu sprzed marca 2020 r.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

4. Polska – ceny w przemyśle (PPI)
Wstępne dane publikowane przez GUS wskazują na dalsze przyśpieszanie dynamiki wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu, które to względem kwietnia 2021 r. wzrosły o 23,3% podczas, gdy rynek oczekiwał wzrostu o 20,5%. W górę, z poziomu 20,0% do 21,9% zrewidowano dane za marzec. W stosunku do marca PPI urósł o 1,9%. Była to wartość niższa niż w marcu (6,6%). Rewizja w górę danych miesięcznych za marzec oraz spadek tempa miesięcznego w kwietniu może być pierwszym zwiastunem stabilizacji, o ile oczywiście sytuacja międzynarodowa nie ulegnie pogorszeniu.

5. Polska – zatrudnienie i wynagrodzenia
W kwietniu GUS wskazał na nadal rosnące przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, które r/r było wyższe o 2,8%. O 14,1% wzrosło również przeciętne wynagrodzenie. Wzrost tempa wynagrodzeń o wartości wyższe niż wzrost cen konsumpcyjnych, wyrażonych wskaźnikiem CPI, oznacza realny wzrost wynagrodzeń i pewną presję inflacyjną również od strony popytu. Wzrost zatrudnienia oraz wzrost płac powinny utwierdzać RPP w słuszności decyzji dot. dalszego podnoszenia stóp procentowych.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

6. Unia Europejska – wzrost gospodarczy
Według wstępnych danych szacunkowych opublikowanych przez Eurostat, w 1. kwartale 2022 roku PKB wyrównany sezonowo, w porównaniu z poprzednim kwartałem, wzrósł o 0,3% w strefie euro i o 0,4% w Unii Europejskiej. W porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku, PKB wyrównany sezonowo wzrósł o 5,1% w strefie euro i o 5,2% w Unii Europejskiej. Wzrost gospodarczy w poszczególnych krajach był silnie zróżnicowany. Polska na tle gospodarek, które opublikowały dane, plasowała się w czołówce.


Źródło: GUS. Opracowanie własne.

7. USA – sprzedaż detaliczna, nowe zasiłki dla bezrobotnych
Wstępne szacunki dotyczące sprzedaży detalicznej i usług gastronomicznych w USA za kwiecień 2022 r., skorygowane o zmiany sezonowe, wykazały wzrost w stosunku do marca o 0,9% (oczekiwania na poziomie 1,0%). Z 0,5% do 1,4% zrewidowane zostały dane za marzec. Po wyłączeniu samochodów i paliwa, sprzedaż detaliczna była wyższa m/m o 1,0% w kwietniu i 1,1% w marcu (po rewizji z -0,1%). Na rynku pracy, po bardzo niskim wcześniejszym przyroście nowych zasiłków dla bezrobotnych ich liczba zaczęła przyrastać i wyniosła 218 tys. podczas, gdy rynek oczekiwał wartości na poziomie 200 tys.

8. USA – produkcja przemysłowa
Lepsze od oczekiwań dane zostały opublikowane dla amerykańskiego sektora przemysłowego. Wzrost produkcji m/m był wyższy od oczekiwań i wyniósł m/m 1,1%. Z 78,2% w marcu do 79% w kwietniu wzrosło wykorzystanie mocy produkcyjnych. Pogorszeniu jednak uległ klimat gospodarczy, bowiem wartość indeksu Philadelphia FED Business Outlook spadła z 17,6 do 2,6 punktów, wobec oczekiwań wynoszących 15.0 pkt. Do negatywnego terytorium spadł również amerykański Leading Indeks, którego wartość wyniosła -0,3%.


Na radarze:

  • Polska – sprzedaż detaliczna, bezrobocie
  • Strefa euro: Niemcy – PKB (finalne), podaż pieniądza
  • USA: druga estymacja PKB, zamówienia na dobra trwałe, wydatki konsumentów