Prognozy inwestycyjne Generali Investments TFI na 2021 rok

      
    
Prognozy inwestycyjne Generali Investments TFI na 2021 rok
Aktualności / 2020-12-30 / autorzy: Generali Investments

Zarządzający Generali Investments TFI przygotowali prognozy na rok 2021

2021 to w naszej ocenie rekordowo niskie stopy procentowe i otoczenie makroekonomiczne sprzyjające inwestowaniu w bardziej ryzykowne klasy aktywów: akcje i obligacje, zwłaszcza rynków rozwijających się oraz złoto.

Rok 2021 upłynie pod znakiem pozytywnego nastawienia inwestorów do bardziej ryzykownych klas aktywów. Główne argumenty wspierające taką prognozę to:

 • Utrzymanie ekspansywnej polityki monetarnej przez główne banki centralne.
 • Programy stymulowania gospodarczego USA, EU, Chiny.
 • Postcovidowy powrót do normalności – odbudowa aktywności w przemyśle, stopniowy powrót konsumentów na rynek.
 • 2021 P/E 13,6 (WIG) – powyżej historycznej średniej, ale taniej niż rynki rozwinięte, dodatkowo wspierane przez wpływ inwestycji z PPK – napływ ok. 3 mld PLN na GPW.

Polityka monetarna i programy fiskalne

Gospodarka światowa będzie wkraczać w nowy okres postcovidowy wspierana między innymi aktywnymi działaniami banków centralnych. Banki centralne będą utrzymywać niskie stopy referencyjne. W Polsce oczekujemy utrzymania się takiej sytuacji co najmniej do drugiej połowy 2022.

W nadchodzącym roku na świecie będzie realizowanych szereg znaczących programów fiskalnych. Tylko w USA szacowana wielkość bodźca fiskalnego wyniesie ok. 900 mld USD. Rząd chiński już w maju 2020 uruchomił program fiskalny wspierający inwestycje o wartości 500 mld USD. Budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027 przewiduje 1,8 bln EUR środków na wspieranie gospodarek krajów członkowskich, w tym 750 mld EUR w ramach Funduszu Odbudowy, który ma przeciwdziałać skutkom pandemii. Polska ma otrzymać z Funduszu Odbudowy 23 mld EUR bezzwrotnych dotacji i 34 mld EUR pożyczek. Dodatkowo w budżecie państwa na 2021 przewidziano 139 mld EUR dotacji plus 34 mld EUR pożyczek.

Sentyment

Obserwujemy poprawiające się wskaźniki wyprzedzające oraz wskaźniki sentymentu. Przedsiębiorcy i inwestorzy pozytywnie patrzą w przyszłość. Powoli, wraz z rozpoczęciem masowych szczepień, wygasają obawy związane z pandemią. Jest to szczególnie widoczne na rynkach rozwiniętych. Obserwujemy też spadek awersji do ryzyka, co będzie wspierać inwestycje w bardziej ryzykowne aktywa.

Inflacja

Prognozujemy, że wskaźnik inflacji konsumenckiej CPI Polsce będzie się obniżał spadając do poziomu 2,3% w grudniu 2021.

Dług

Zgodnie z zapowiedziami ECB czeka nas dłuższy okres niskich stóp procentowych w strefie EURO. Oczekujemy niskich poziomów rentowności oraz niskiej zmienności stóp procentowych na rynkach rozwiniętych oraz na mniej ryzykownych rynkach wschodzących. Okazję generowania wyższych stóp zwrotu będą oferowały rynki peryferyjne i wschodzące, szczególnie te, których wyniki były słabsze w 2020.

Spready kredytowe pozostaną nadal powyżej poziomów przedcovidowych i będą wciąż atrakcyjne w porównaniu do papierów skarbowych. Kontynuacja wsparcia gospodarek przez banki centralne, stymulacje fiskalne i wywołane tym ożywienie gospodarcze powinny ograniczyć ryzyko spadków cen papierów korporacyjnych. Oczekujemy dalszego powolnego zawężania się spreadów kredytowych w większości segmentów obligacji korporacyjnych, zarówno o ratingu inwestycyjnym jak i spekulacyjnym. Możliwe są okazje na rynku obligacji komunalnych w związku z dużymi potrzebami finansowymi samorządów.

Polskie obligacje skarbowe będą skupowane nadal głównie przez banki, które w obecnej sytuacji notują znaczną nadpłynność. W 2020 roku praktycznie całość nadwyżki tanich depozytów została ulokowana w bezpiecznych instrumentach dłużnych.

Jeśli chodzi o obligacje korporacyjne, to największy potencjał generowania pozytywnych stóp zwrotu widzimy w obligacjach korporacyjnych na rynkach rozwijających się oraz w segmencie High Yield. Patrząc z kolei na polskich emitentów oceniamy, że jest jeszcze przestrzeń do dalszego zawężania spreadów kredytowych.

Akcje

Jesteśmy pozytywnie nastawieni do rynków akcji w nadchodzącym roku. Najbardziej atrakcyjne stopy zwrotu będą naszym zdaniem oferować akcje polskie zarówno z segmentu dużych, jak również małych i średnich spółek. Podobnie oceniamy giełdy rynków wschodzących. W tych obszarach oczekujemy w 2021 stóp zwrotu powyżej 10%. Z kolei USA i rozwinięte rynki europejskie będą wymagały bardziej selektywnego podejścia: prognozowane stopy zwrotu będą się plasowały w przedziale 0-10% w skali roku.

Atrakcyjność polskich akcji będzie wspierana przez obecne wyceny, które zawierają znaczne dyskonto do historycznych średnich. Przewidujemy napływy środków na warszawską GPW oraz powrót do łask giełd na rynkach wschodzących. Struktura polskich spółek giełdowych będzie ewoluować zgodnie z trendami obserwowanymi na parkietach krajów rozwiniętych. Będzie rosło znaczenie spółek technologicznych oraz opartych o dobra konsumpcyjne. Zmniejszy się znaczenie sektora finansowego oraz spółek tzw. starej ekonomii.

Rok 2020 uwypuklił ważne dla inwestorów zjawisko przyspieszenia megatrendów w wielu sektorach.

Złoto

Ujemne realne stopy procentowe, dodruk pustego pieniądza, słaby USD oraz rosnące zadłużenie pozostaną filarami wspierającymi ceny złota. Dodatkowym czynnikiem stanowiącym o atrakcyjności tego kruszcu będzie prognozowany powrót popytu fizycznego branży jubilerskiej. Również metale przemysłowe mogą zyskać dzięki popandemicznej odbudowie gospodarek. Natomiast ceny ropy naftowej będą w głównej mierze zależeć od kolejnych decyzje OPEC.

Ryzyka, które powinni brać pod uwagę inwestorzy w 2021

 • Wolniejszy niż oczekiwany powrót globalnej gospodarki do wzrostów po kryzysie (utrzymujące się wysokie bezrobocie, słaby wzrost PKB).
 • Problemy z dystrybucją szczepionki, brak chęci w społeczeństwie do skorzystania z niej i jej ewentualne skutki uboczne.
 • Rozdźwięk pomiędzy programami stymulacyjnymi oferowanymi przez banki centralne oraz rządy a oczekiwaniami inwestorów.
 • Kryzys zadłużenia po ogromnym wzroście długu w relacji do PKB.
 • Eskalacja napięć geopolitycznych – szczególnie USA–Chiny.
 • Bańka technologiczna.
 • Wysoka inflacja zmuszająca do podwyżek stóp procentowych.

 

Cele inwestycyjne funduszy Generali Investments TFI na 2021 rok

 


Generali Investments TFI S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał został sporządzony w celach informacyjnych i edukacyjnych. Nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego, rekomendacji inwestycyjnej, ani innej porady finansowej.

Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy. Towarzystwo nie gwarantuje jednak, że informacje zawarte w niniejszym materiale w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych oraz z publicznie dostępnych źródeł, uznanych przez Towarzystwo za wiarygodne. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Towarzystwa jest zabronione.

Prezentowane prognozy dotyczą klas aktywów, nie konkretnych funduszy/ subfunduszy. Prognozy przedstawione w niniejszym materiale nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.

Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na naszej stronie internetowej (www.generali-investments.pl).

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.