Ogłoszenie z 28 grudnia 2019 roku o zmianie Regulaminu prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

      
    
Ogłoszenia / 2019-12-28 / autorzy: Generali Investments

Niniejszym, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Zmiany obejmują:

  • Pkt 9 Regulaminu – w zakresie wysokości minimalnej pierwszej wpłaty przy zawieraniu Umowy za pośrednictwem Towarzystwa. Wpłata ta ulega obniżeniu do kwoty przynajmniej 100 zł.
  • Pkt 39 Regulaminu – w zakresie zmiany nazw subfunduszy dostępnych w wariancie bezpiecznym, umiarkowanym i dynamicznym.
  • Załącznik nr 2 Regulaminu – w zakresie zmiany nazw subfunduszy wyodrębnionych w Generali Fundusze SFIO, tj. Generali Akcje Selektywny Globalny, Generali Akcje: Daleki Wschód, Generali Akcje Biopharma na odpowiednio – Generali Akcji Amerykańskich, Generali Złota, Generali Akcji Europejskich

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.