Ogłoszenie o zmianie Regulaminu PPK Generali Horyzont SFIO

      
    
Ogłoszenie o zmianie Regulaminu PPK Generali Horyzont SFIO
Ogłoszenia / 2022-11-08 / autorzy: Generali Investments

Ogłoszenie o zmianach w Regulaminie Pracowniczego Planu Kapitałowego Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez Generali Investments TFI S.A.

Z DNIA 8 LISTOPADA 2022 ROKU

 

Niniejszym, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach w Regulaminie Pracowniczego Planu Kapitałowego Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: „Regulamin PPK”), dokonanych na podstawie § 43 ust. 1 pkt 1) Regulaminu PPK, w związku ze zmianami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.) wynikającymi z art. 125 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) w następującej treści:

1). w § 2., po punkcie 12) dodaje się nowy punkt 12a) w następującej treści:

„12a)  Numer identyfikacyjny – NIP lub REGON;”;

2) w § 2., po punkcie 13) dodaje się nowy punkt 13a) w następującej treści:

„13a)  PFR – Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;”;

3) w § 2. w punkcie 19), definicji pojęcia „Pracodawca lub Podmiot Zatrudniający” wprowadza się następujące zmiany:

– w lit. a po wyrazach „o których mowa w lit. a definicji pojęcia „Pracownik”,” dodaje się wyrazy „jeżeli posiada Numer indentyfikacyjny,”,

– w lit. d po wyrazach „o których mowa w lit. d definicji pojęcia „Pracownik”,” dodaje się wyrazy „jeżeli posiada Numer indentyfikacyjny,”,

– w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

 1. płatnika – jeżeli pracodawca, o którym mowa w lit. a, lub zleceniodawca, o którym mowa w lit. d, nie posiada Numeru identyfikacyjnego;”;

4) w § 2., po punkcie 22) dodaje się nowy punkt 22a) w następującej treści:

 „22a)  REGON – numer identyfikacyjny REGON nadany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;”;

5) w § 11. ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Pracodawca zawiera Umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz Pracownika, który ukończył 55 (pięćdziesiąt pięć) lat i nie ukończył 70 (siedemdziesiąt) lat, wyłącznie na jego wniosek. Pracodawca jest obowiązany do poinformowania Pracownika, o którym mowa w zdaniu pierwszym, o możliwości złożenia wniosku.”;

6) w § 11. skreśla się ust. 5;

7) w § 11. ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. Pracodawca nie zawiera z Funduszem Umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz Pracownika jeżeli Pracownik zadeklaruje w formie pisemnej niedokonywanie Wpłat do PPK albo przestanie być Pracownikiem w stosunku do danego Pracodawcy.”

8) w § 12. ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1.Umowa o prowadzenie PPK zawierana jest nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia danego Pracownika u Pracodawcy i nie później niż do 10 (dziesiątego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 (trzech) miesięcy zatrudnienia, z zastrzeżeniem § 11 ust. 7.”

9) w § 12. ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2.Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust.  1,  wlicza się okresy zatrudnienia u Pracodawcy z poprzednich 12 (dwunastu) miesięcy, a także okresy zatrudnienia u poprzednich pracodawców, jeżeli z mocy odrębnych przepisów Pracodawca jest następcą prawnym w  stosunkach prawnych nawiązanych przez Pracodawcę, który poprzednio zatrudniał Pracownika.”

10) w § 13. ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. Zwrot wpłat, o którym mowa w ust. 5 jest dokonywany w trybie określonym w § 18a poniżej.”;

11) w § 18. ust. 21 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„21. Wpłaty do PPK na rzecz danego Uczestnika nie są dokonywane po otrzymaniu przez Pracodawcę informacji o rozpoczęciu wypłaty środków zgromadzonych na jego Rachunku PPK.”;

12) po § 18. dodaje się nowy § 18a. w następującym brzmieniu:

„§ 18a. ZASADY ZWROTU NIENALEŻNYCH WPŁAT DO PPK

 1. Wpłaty do PPK, które okazały się nienależne w całości lub w części, podlegają zwrotowi na rzecz finansującego daną Wpłatę do PPK.
 2. Jeżeli na Rachunku PPK Uczestnika, na rzecz którego zostały dokonane Wpłaty do PPK i zostały zapisane Jednostki Uczestnictwa, które zostały nabyte za Wpłaty do PPK, które okazały się nienależne w całości lub w części, Fundusz, niezwłocznie po powzięciu o tym informacji, odkupuje te Jednostki Uczestnictwa w zakresie, w jakim Wpłaty do PPK okazały się nienależne, bez konieczności złożenia żądania odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika.
 3. Fundusz w terminie 3 dni roboczych od dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa dokonuje zwrotu:
  1. Uczestnikowi, o którym mowa w ust. 2 – środków pieniężnych pochodzących z odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa nabytych z Wpłat do PPK finansowanych przez Uczestnika, na rachunek bankowy Uczestnika, a jeżeli Fundusz nie posiada informacji o numerze takiego rachunku - na rachunek bankowy Pracodawcy,
  2. Pracodawcy – środków pieniężnych pochodzących z odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa nabytych z Wpłat do PPK finansowanych przez Pracodawcę, na jego rachunek bankowy,
  3. Funduszowi Pracy – środków pieniężnych pochodzących z odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa nabytych z wpłaty powitalnej lub dopłat rocznych w rozumieniu Ustawy, za pośrednictwem PFR, na rachunek wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy.
 4. W przypadku gdy Fundusz przekazał kwotę pochodzącą z odkupienia Jednostek Uczestnictwa nabytych z Wpłat do PPK finansowanych przez Uczestnika, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, na rachunek bankowy Pracodawcy, Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania tej kwoty, przekazać tę kwotę Uczestnikowi.
 5. Wpłaty finansowane przez Uczestnika, oraz wpłaty finansowane przez Pracodawcę, które okazały się nienależne w całości lub w części oraz za które nie zostały nabyte Jednostki Uczestnictwa, Fundusz niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych po powzięciu informacji, że Wpłaty do PPK okazały się nienależne, zwraca:
  1. Uczestnikowi - w przypadku Wpłat do PPK przez niego finansowanych, przy czym zwrotu dokonuje się na rachunek bankowy Uczestnika, a jeżeli Fundusz nie posiada informacji o numerze takiego rachunku – na rachunek bankowy Podmiotu Zatrudniającego;
  2. Pracodawcy - w przypadku Wpłat do PPK finansowanych przez Pracodawcę, przy czym zwrotu dokonuje się na rachunek bankowy tego podmiotu.
 6. W przypadku gdy Fundusz przekazał kwotę, którą jest obowiązany zwrócić Uczestnikowi, na rachunek bankowy Pracodawcy, Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania tej kwoty, przekazać tę kwotę Uczestnikowi.”;

13) w § 20. po ust. 3 dodaje się nowy ust. 3a w następującym brzmieniu:

„3a. Wpłata dodatkowa w wysokości zadeklarowanej przez Pracownika obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Pracownik złożył deklarację wpłaty dodatkowej.”

14) w § 22. po ust. 8 dodaje się nowy ust. 9 w następującym brzmieniu:

„9. O rozpoczęciu wypłat na podstawie wniosku, o którym mowa w niniejszym paragrafie Fundusz niezwłocznie informuje Pracodawcę oraz PFR, z zastrzeżeniem że Fundusz może nie informować Pracodawcy o rozpoczęciu wypłat jeżeli taką informację Fundusz przekazał Pracodawcy w związku z wcześniej otrzymaną od PFR informacją o rozpoczęciu wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK Uczestnika prowadzonego przez Inną Instytucję Finansową.”;

15) w § 23. po ust. 7 dodaje się nowy ust. 8 w następującym brzmieniu:

„8. O rozpoczęciu wypłat na podstawie wniosku, o którym mowa w niniejszym paragrafie Fundusz niezwłocznie informuje Pracodawcę oraz PFR, z zastrzeżeniem że Fundusz może nie informować Pracodawcy o rozpoczęciu wypłat jeżeli taką informację Fundusz przekazał Pracodawcy w związku z wcześniej otrzymaną od PFR informacją o rozpoczęciu wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK Uczestnika prowadzonego przez Inną Instytucję Finansową.”;

16) w § 32. pkt 4), przed wyrazami „na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy” dodaje się wyrazy „za pośrednictwem PFR,”;

17) w § 33 ust. 4 pkt 3) po wyrazach „Fundusz przekazuje, ze środków Uczestnika,” dodaje się wyrazy „za pośrednictwem PFR,”;

18) w § 38 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. Przed dokonaniem Wypłaty Transferowej Fundusz sporządza w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej na Trwałym Nośniku Informacji informację dotyczącą Uczestnika, z którego Rachunku PPK ma zostać dokonana Wypłata Transferowa.”

 

Pozostałe postanowienia Regulaminu PPK pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 21.11.2022.