Komentarz dotyczący upadku Sillicon Valley Bank

      
    
Komentarz rynkowy
Aktualności / 2023-03-13 / autorzy: Michał Milewski

W ostatnim tygodniu byliśmy świadkami wstrząsu na rynkach finansowych. Nieoczekiwanie problemy związane były z sektorem banków regionalnych w USA, a głównie banku Silicon Valley Bank. Klienci tego banku znacząco zwiększyli wypłaty depozytów, co spowodowało konieczność szybkiego upłynnienia części portfela obligacji. Z kolei strata na tej transakcji spowodowała zmniejszenie kapitału banku, co zmusiło do ogłoszenia emisji akcji. Informacja ta nasiliła obawy depozytariuszy i mieliśmy do czynienia z klasycznym „runem” na bank, czyli masowym wycofywaniem środków.

W piątek otrzymaliśmy informację, że bank został zamknięty przez agencję FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) oraz że depozyty do kwoty 250 tys. USD będą dostępne dla klientów w poniedziałek rano. Szacuje się, że od 85-95% depozytów nie podlegałoby ochronie. Brak dostępu do swoich rachunków bankowych/ depozytów byłby dewastujący dla wielu firm - klientów banku. W związku z zagrożeniem systemowym cały weekend trwały prace nad skutecznym rozwiązaniem, w których uczestniczyli wspólnie Departament Skarbu USA oraz FED. Przed otwarciem sesji poniedziałkowej, a właściwie niedzielnej (tzw. pre-marketu), ogłoszono wspólny komunikat wydany przez Sekretarza Skarbu USA, przewodniczącego FED oraz FDIC. W treści komunikatu czytamy, że wszystkie depozyty są chronione i klienci będą mieli do nich dostęp od poniedziałku. Ryzyko systemowe zostało zażegnane. Zdecydowano również o zamknięciu innego banku z podobnymi problemami, tj. Signature Bank. Dodatkowo FED postanowił o otworzeniu specjalnego funduszu: Bank Term Funding Program (Program Tymczasowego Finansowania dla Banków).  Każda instytucja bankowa będzie w nim mogła wziąć pożyczkę do jednego roku pod zastaw obligacji skarbowych, obligacji zabezpieczonych hipoteką oraz innych.

Wydaje się, że na tym etapie zdecydowana, skoordynowana reakcja decydentów polityki fiskalnej oraz monetarnej oraz wyrażona w komunikacie wola ochrony depozytariuszy jest elementem decydującym o stabilności sektora bankowego. Natomiast faktem jest, że segment bankowy i regulatorzy będą musieli ocenić praktykę rachunkowości tzw. portfeli HTM obligacji (teoretycznie trzymanych do wykupu i ich wycenę liniową) pod kątem efektywności rzetelnego odzwierciedlenia rzeczywistego poziomu kapitałów poszczególnych banków. Brak ochrony akcjonariuszy oraz obligatariuszy w przypadku SVB powinien również skutkować wyższą oczekiwaną premią za ryzyko dla sektora, co może przyczynić się do relatywnej słabości akcji banków w średnim terminie.

W portfelach funduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI nie występują akcje ani obligacje Sillicon Valley Bank ani Signature Bank.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.

Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokument zawierający kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.