Inflacja wciąż istotna dla rynku

      
    
Termometr inwestycyjny
Aktualności / 2023-05-08 / autorzy: Andrzej Czarnecki

 

  • Podwyżki stóp procentowych w USA i w Europie
  • Inflacja bazowa wciąż w trendzie rosnącym
  • Krajowe obligacje nadal warte uwagi

Początek maja przyniósł decyzje dotyczące poziomu stóp procentowych na rynkach bazowych i w Stanach Zjednoczonych. Rynek oczekiwał podwyżki o 25 punktów bazowych w USA i tak też się stało. Komunikacja FED zmieniła się znacząco. W szczególności usunięte zostało zdanie o tym, że wymagane jest pewne zacieśnienie polityki pieniężnej. Zastąpił go komunikat wskazujący, że FED musi ocenić wpływ podwyżek stóp procentowych na aktywność gospodarczą, inflację i dopiero wtedy może zapaść decyzja o ewentualnych podwyżkach. Rynek odebrał to jednoznacznie – podwyżki zostaną wstrzymane, a kolejny ruch FED będzie już obniżką stóp procentowych. Powodów ku temu jest kilka:

  • wpływ wydarzeń w amerykańskim sektorze bankowym, które miały miejsce w pierwszym kwartale, na spowolnienie wzrostu gospodarczego większe niż oczekiwano na początku roku,
  • spadek inflacji w Stanach Zjednoczonych,
  • spodziewane spowolnienie wzrostu gospodarczego.

Jeżeli chodzi o sytuację na rynku europejskim, to inflacja w ostatnich miesiącach obniżyła się, ale bazowa presja cenowa pozostaje silna. W związku z tym 4 maja Europejski Bank Centralny zdecydował o kolejnej podwyżce stóp procentowych – o 25 punktów bazowych. Podwyżka była jednak mniejsza niż poprzednie, co może sugerować, że cykl podwyżek stóp procentowych wchodzi już w końcową fazę.

W Polsce szczyt inflacyjny (18,4%) obserwowaliśmy w lutym, co było zgodne z rynkowymi oczekiwaniami. Wstępny odczyt za kwiecień 2023 jest już znacznie niższy (14,7%). Niepokój nadal budzi jednak inflacja bazowa, która wynosi 12,3% i jeszcze nie maleje.. Zarówno w Europie, jak i w Polsce mamy więc przesunięcie cyklu inflacyjnego w stosunku do USA. Obniżenie inflacji bazowej może zostać spowodowane przed spowolnienie gospodarcze, które już teraz obserwujemy. Wskazują na nie między innymi dane z gospodarki dotyczące sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej, które poznaliśmy w ostatnich dniach. Rada Polityki Pieniężnej w swoich wcześniejszych komunikatach sygnalizowała, że cykl podwyżek stóp procentowych dobiegł końca i będzie można stosunkowo szybko je obniżać. Obecnie tracą one nieco na sile, czego głównym powodem jest właśnie poziom inflacji bazowej.

Pomimo inflacji znajdującej się znacznie powyżej celu środowisko dla polskiego rynku obligacji jest sprzyjające. Krzywa rentowności krajowych papierów jest płaska i prawie na całej krzywej wynosi około 5,80%. . Uważamy, że pierwsze obniżki dokonają się później niż  w USA i w Europie z powodu wyraźnie poważniejszego problemu inflacyjnego, ale sytuacja gospodarcza w 2024 umożliwi obniżki stóp procentowych.

Jeżeli chodzi o inne segmenty krajowego rynku, to obligacje zmiennokuponowe (WZ) nadal są atrakcyjne, mimo dużego zawężenia spreadów. Discount margin wciąż kształtuje się na poziomach wyższych niż średnia wieloletnia, co daje pole do zysku. W przypadku obligacji korporacyjnych spready znacząco się zawęziły. W obecnym środowisku recesyjno-inflacyjnym wskazana jest jednak uważna selekcja emitentów.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.
Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.
Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.