Fundusze dłużne Generali Investments TFI zarabiają pomimo pandemii

      
    
Aktualności / 2020-04-27 / autorzy: Andrzej Czarnecki

Epidemia COVID-19 zmieniła życie gospodarcze na całym świecie. Zmiana ta miała miejsce również na rynkach finansowych, a w szczególności na rynkach dłużnych.

 

Powrót do normalności (nowej)

Po pierwszej fali absolutnej niepewności, która w drugiej połowie marca spowodowała utratę płynności nawet takich aktywów jak polskie obligacje skarbowe i doprowadziła do przeceny funduszy dłużnych, od około miesiąca mamy fazę relatywnego uspokojenia.

Czas na pierwsze podsumowania funkcjonowania funduszy w tej nowej rzeczywistości rynkowej. 23 marca przeprowadziliśmy aktualizację wyceny obligacji korporacyjnych wchodzących w skład portfeli funduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI.

Sprawdźmy jaki był miesiąc po dostosowaniu wyceny do nowej sytuacji rynkowej:

Źródło: wycena funduszy publikowana na stronie internetowej Towarzystwa.

 

Jakie warunki rynkowe wpłynęły na takie wyniki funduszy dłużnych?

Podobnie jak na innych rynkach działania stabilizujące zostały rozpoczęte przez bank centralny. Narodowy Bank Polski wprowadził program skupu Obligacji Skarbowych. Już pierwsza mała (2,7mld), próbna aukcja 19 marca pomogła ustabilizować rynek, kolejne 23 marca, 26 marca i 16 kwietnia zwiększyły bilans banku centralnego o odpowiednio 5,6mld, 10,5mld i 30,6mld PLN. Narodowy Bank Polski obniżył stopy procentowe o 100bp. Działania te wpłynęły na spadek polskiej krzywej rentowności. Rentowność polskich obligacji dwuletnich spadła do 0,58%, pięcioletnich do 0,98%, dziesięcioletnich do 1,40%. Na tej zmianie najbardziej zyskały fundusze obligacyjne, takie jak Generali Korona Obligacje, ale także Generali Korona Dochodowy i Generali Aktywny Dochodowy, w których portfelach znajdowało się relatywnie dużo papierów z segmentu 2-3 lat.

Dodatkowo bank centralny podjął szereg działań mających na celu zwiększenie płynności sektora bankowego, takich jak np. obniżenie stopy rezerwy obowiązkowej. Wraz z rozwiązaniem bufora ryzyka systemowego uwolni to środki w bankach komercyjnych, które mogą być przeznaczone na finansowanie gospodarki, w szczególności przedsiębiorstw.

Zgodnie z zapowiedziami dotyczącymi kredytu wekslowego, łatwiejszego udzielania gwarancji przez BGK czy bezpośredniego finansowania przez Polski Fundusz Rozwoju ułatwi to dostęp do finansowania firmom, które ucierpiały w wyniku epidemii.

Wszystkie te działania przyczyniają się do stabilizowania sytuacji w gospodarce i zmniejszają również ryzyko kredytowe naszych funduszy obligacji korporacyjnych.

Sytuacja na rynkach obligacji korporacyjnych znacząco się uspokoiła. Odpływy z rynku funduszy dłużnych zatrzymały się, co sprzyja stabilizowaniu się premii za płynność.

 

Czego możemy oczekiwać w najbliższej przyszłości?

Już w chwili obecnej rynek zachowuje zupełnie inaczej niż w najgorszej fazie kryzysu (połowa marca). Większość rynków jest płynna co powoduje, że powoli spada zmienność. Jest to widoczne nie tylko w dobrych wycenach funduszy, ale także na bardzo mocno zmniejszonej zmienności tych wycen. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że mamy już normalnie działające rynki  instrumentów dłużnych, co prawda przy zupełnie innych poziomach cenowych.

Ceny papierów korporacyjnych i większości euroobligacji są niższe niż przed epidemią. Z jednej strony pokazuje to wyższe ryzyko portfela i premię za płynność. Z drugiej jednak strony oznacza również wyższą średnią rentowność i lepsze perspektywy na przyszłe stopy zwrotu.

 

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A.

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków.

Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Wzrostu, Generali Akcje: Nowa Europa, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcji: Megatrendy w Generali FunduszeFIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Złota, Generali Euro, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Amerykańskich, w Generali FunduszeSFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Korona Dochodowy, Generali Akcji: Megatrendy, Generali Korona Obligacje, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Złota, Generali Aktywny Dochodowy, SGB Dłużny, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Amerykańskich w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Generali Dolar, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcji: Megatrendy oraz Generali Oszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.