ESG – ważne dla inwestorów

      
    
Generali Akcji Ekologicznych
Aktualności / 2021-06-01 / autorzy: Piotr Minkina

31 maja 2021 publikujemy pierwszą techniczną wycenę nowego funduszu w naszej ofercie Generali Akcji Ekologicznych. Fundusz będzie dostępny dla inwestorów od 1 lipca br. Strategia inwestycyjna Funduszu Akcji Ekologicznych jest powiązana z zasadami zrównoważonego rozwoju uwzgledniającego ESG.

 

Co oznacza skrót ESG?

Terminem ESG oznacza się zbiór czynników związanych ze środowiskiem naturalnym (E – Environment), społeczeństwem (S – Social) oraz ładem korporacyjnym (G –  Governance).

Środowisko a biznes

Można wymienić wiele czynników związanych ze środowiskiem. Ich wpływ na działalność przedsiębiorstw jest różny i zależy od danego sektora oraz specyficznych uwarunkowań środowiskowych, w których dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność. Do najważniejszych czynników z grupy E zaliczają się:

 • Zmiany klimatu – ryzyka „fizyczne” w majątku trwałym, ryzyka przerwania łańcuchów dostaw, ryzyka związane z dostosowaniem i przekształcaniem modeli działania przedsiębiorstw związanych z nowymi regulacjami.
 • Kurczące się zasoby naturalne oraz degradacja ekosystemów - prowadzi do utraty bioróżnorodności, podczas gdy działalność wielu przedsiębiorstw opiera się na dostępności do tych zasobów.
 • Dostępność wody oraz jej brak - wpływa na działalność w sektorach o dużym zapotrzebowaniu na wodę i zlokalizowanych na obszarach charakteryzujących się niską dostępnością wody. Na takich obszarach  w razie niedostatków, priorytetem jest zazwyczaj zaspokojenie potrzeb ludności.
 • Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych - związane z sankcjami prawnymi lub rosnącymi i nowymi kosztami nakładanymi na emitentów.
 • Zarządzanie odpadami i innymi zanieczyszczeniami - pozwalające przedsiębiorstwom działać w ramach pozyskanych licencji i koncesji oraz zmiany związane z rosnącymi wymogami w tym zakresie

Wybrane czynniki społeczne

Zakres czynników społecznych, które mogą mieć potencjalnie istotny wpływ na działalność przedsiębiorstw, jest bardzo szeroki. Ich źródłem są zazwyczaj pojawiające się megatrendy. Obecnie najważniejszymi z nich są: automatyzacja i sztuczna inteligencja, media społecznościowe i digitalizacja, zmiany demograficzne (długość życia, wzrost poziomu opieki medycznej), urbanizacja, nierówności społeczne. Od czasu do czasu pojawiają się również czynniki nagłe i niespodziewane, takie jak wybuch pandemii.

Z poziomu prowadzenia działalności gospodarczej, do kluczowych czynników z grupy S zalicza się:

 • Zdrowie i bezpieczeństwo zawodowe - oznacza dbałość o pracowników, ochronę przed szkodliwymi czynnikami i chorobami zawodowymi.
 • Bezpieczeństwo produktów związane z odpowiedzialnością przedsiębiorstw za bezpieczeństwo nabywców.
 • Dostępność produktów i usług – działania w kierunku zapewniania, że potencjalni konsumenci oraz rynki nie będą wykluczane z dostępności danych produktów lub usług, co jest szczególnie ważne np. w sektorze farmaceutycznym w biedniejszych krajach, gdzie koszty podstawowych produktów są w stosunku do dochodu relatywnie dużo wyższe niż w krajach rozwiniętych.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi - poprzez przyciąganie i utrzymywanie utalentowanych pracowników, oferowanie możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, dbałość o produktywność i niską rotację.
 • Cyberbezpieczeństwo i prywatność klientów, które bardzo zyskały na znaczeniu wraz z rozwojem technologii i „uinternetowienia” wielu dotychczas analogowych zachowań konsumenckich.
 • Prawa człowieka, prawa pracy, wolność zgromadzeń i zrzeszania się.

Ład korporacyjny – fundament każdej firmy

Najważniejsze czynniki z grupy G to:

 • Struktura zarządu i rady nadzorczej, ich efektywność i poziom niezależności.
 • Unikanie korupcji.
 • Odpowiedzialność podatkowa.
 • Prawa akcjonariuszy, ze szczególnym naciskiem na akcjonariuszy mniejszościowych.
 • Sprawozdawczość.
 • Polityka wynagrodzeń.

ESG to nie tylko ryzyko, ale i możliwości

Termin ESG historycznie kojarzony jest raczej z szeregiem ryzyk, którym muszą stawić czoła przedsiębiorstwa, dla których czynniki ESG są istotne i wiążą się z ryzykiem zarządzania portfelem inwestycyjnym. Obecnie tendencja ta ulega ewolucji w kierunku bardziej aktywnego poszukiwania możliwości inwestycyjnych, angażowania się w projekty mające na celu wypracowanie produktów i usług, których celem jest rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów i wyzwań.

Przykładem takich proaktywnych i pozytywnych działań inwestycyjnych jest finansowanie szeregu technologii nakierowanych na ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, recyklingu, efektywności energetycznej, oszczędności surowców czy zwiększenia efektywności w rolnictwie lub lepszym zarządzaniem zasobami wody.

Przewaga inwestowania uwzględniającego czynniki ESG

Można wskazać dwie najważniejsze przyczyny rosnącego zainteresowania uwzględnianiem czynników ESG w inwestowaniu.

Pierwszą jest nieefektywne zaangażowanie kapitału w przedsięwzięcia o dużej kosztochłonności zewnętrznej. Należą do nich np. inicjatywy emitujące dużo zanieczyszczeń, zaangażowane w działalność szkodzącą społeczeństwu i narażone na nowe podatki, koszty administracyjne lub spadek wartości środków trwałych. Te czynniki mogą doprowadzać do spadku wartości aktywów i obniżać stopę zwrotu.

Z drugiej strony, jeżeli inwestujemy w przedsięwzięcia adaptujące swoją działalność tak, aby dążyć do zrównoważonego prowadzenia biznesu, to zwiększamy szanse na kreowanie dodatkowej wartości dla inwestorów w dłuższym terminie względem inwestycji, które nie biorą pod uwagę czynników ESG..

Integracja czynników ESG w procesie inwestycyjnym

OECD w zakresie integracji ESG w procesie inwestycyjnym prezentuje ciekawe podejście oparte na celu inwestycyjnym oraz podejściu do zrównoważonego inwestowania uwzględniającego czynniki ESG.

Źródło: OECD, opracowanie własne.

Integracja w procesie inwestycyjnym odbywa się poprzez zastosowanie następujących strategii:

 • Selekcja negatywna (Negative screening) – eliminacja z portfela inwestycji nisko ocenianych w zakresie ESG.
 • Selekcja normatywna (Norms-based) – oparta na normach stosowanych w celu identyfikacji emitentów niespełniających minimalnych międzynarodowych standardów branżowych lub rządowych.
 • Selekcja pozytywna lub rangowa (Positive / Best-in class) - inwestycje w sektory, instytucje państwowe, firmy lub projekty wybrane pod kątem pozytywnych wyników ESG w porównaniu z innymi firmami z branży. Obejmuje również unikanie państw i przedsiębiorstw, które nie spełniają określonych progów wyników ESG.
 • Strategia integracji ESG - wyraźne i systematyczne uwzględnianie ryzyka i okazji związanych z ESG w analizie finansowej i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
 • Strategia zaangażowania oraz działań akcjonariuszy (Corporate engagement and shareholder action) - oznacza wykorzystywanie praw akcjonariuszy do wpływania na zachowanie korporacji poprzez bezpośrednie zaangażowanie (np. komunikowanie się bezpośrednio z zarządem i/lub radami nadzorczymi), składanie (osobno lub w zorganizowany sposób) wniosków akcjonariuszy oraz głosowanie przez pełnomocnika w oparciu o wytyczne ESG.
 • Strategia inwestowania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju (Sustainability themed investing) - inwestowanie w przedsięwzięcia i inicjatywy, które są bezpośrednio związane ze zrównoważonym rozwojem.
 • Strategia wpływu (Impact/community investing) - strategie, których celem jest osiągnięcie pozytywnego i wymiernego wpływu ESG.

Wykorzystanie tych strategii w poszczególnych wybranych krajach prezentuje poniższy wykres:

Źródło: GSIA, 2018 Global Sustainable Investment Review, opracowanie własne.

 

ESG to szereg wyzwań

Inwestowanie z uwzględnieniem czynników ESG niesie ze sobą również kilka wyzwań. Najważniejszymi z nich są niepełne dane oraz ich jakość, dostępność wiedzy i analiz, niespójność standardów i metodologii i, co najważniejsze, wyzwania związane z udowodnieniem wartości dodanej płynącej z uwzględniania czynników ESG w zestawieniu z horyzontami inwestycyjnymi inwestorów.

Podział oferowanych produktów finansowych pod kątem uwzględniania aspektów ESG

Od marca 2021 roku obowiązują zapisy przyjętego przez Parlament i Radę Europejską „Rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji o zrównoważonych finansach” lub „SFDR”. Celem rozporządzenia jest zapewnienie inwestorom końcowym jednolitych informacji na temat zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju oraz promowanie czynników ESG w działalności związanej z inwestycjami finansowymi.

Oprócz wymogu deklaracji uczestników rynku finansowego w zakresie uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, w celu wyeliminowania m.in. tzw. greenwashing (przedstawianie produktów jako „zielonych” pomimo tego, że w praktyce „zielonymi” nie były), przepisy wprowadziły klasyfikację produktów pod kątem integracji danego produktu z celami dla zrównoważonego rozwoju.

Powstała klasyfikacja rozróżnia trzy podstawowe grupy produktów:

 1. produkty nie promujące ani nie mające na celu zrównoważonych inwestycji, które w zależności od decyzji firmy inwestycyjnej mogą jednak uwzględniać wpływ ryzyk dla zrównoważonego rozwoju,
 2. produkty mające na celu promowanie wybranego aspektu ESG (środowiskowego, społecznego, ładu korporacyjnego),
 3. produkty mające na celu zrównoważone inwestycje.

Generali Investments TFI opublikowało informacje dotyczące uwzględniania aspektów ESG w prowadzonej działalności: https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/esg

Co dalej?

Nadchodząca ofensywa regulacyjna w zakresie ESG zmienia i będzie zmieniać środowisko funkcjonowania firm na rynku finansowym, otwierając nowe możliwości współzawodnictwa. W najbliższej przyszłości należy spodziewać się zmian w podejściu do czynników ESG w procesach inwestycyjnych oraz stopniowego dostosowywania oferty produktowej do tego bardzo silnego megatrendu.

 

Źródła:

2018 Global Suitable Investment Review.
PRI (2019): Environmental,Social, Governance issues.
World Economic Forum, The Global Risk Report 2021.
Social Impact for Investing: Building the Evidence Base, OECD.

 

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.