Generali Profit Plus
Subfundusz krótkoterminowy dłużny
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny 1 rok
Min. pierwsza wpłata osoby prawne: 100 000 PLN
osoby fizyczne: równowartość 40 000 euro
Min. kolejna wpłata 10 000 PLN
Polityka inwestycyjna
  • Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa z Polski lub Europy Środkowo Wschodniej
  • Zmniejszona wrażliwość na zmiany stóp procentowych ze względu na dominujący udział w portfelu obligacji, których czas do wykupu nie przekracza 397 dni lub oprocentowanie jest ustalane dla okresów nie dłuższych niż 397 dni.
  • Znaczący komponent obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa 
  • Stosowane zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
  • Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat. Pełny opis polityki inwestycyjnej jest zawarty w statucie Funduszu, dostępnym na stronie www.generali-investments.pl w zakładce Dokumenty.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w subfundusz krótkoterminowych dłużnych papierów korporacyjnych,
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 1-roczny horyzont inwestycyjny.
Benchmark Benchmark stanowi indeks obliczany w oparciu o stawkę WIBOR6M obowiązującą na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego półrocza kalendarzowego powiększoną o 15 punktów bazowych; półroczna aktualizacja stawki WIBOR.
Zarządzający Aleksander Szymerski
Data dostosowania struktury portfela 2003-07-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 0%
Maksymalna opłata za zarządzanie 1%
Numer rachunku bankowego 53 1880 0009 0000 0013 0017 6002
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 0,9%
Opłata zmienna za zarządzanie

20% wyniku netto subfunduszu ponad benchmark w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w prospekcie.