Generali Korona Dochodowy
Subfundusz krótkoterminowy dłużny
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny 6 miesięcy
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna
  • Elastyczny portfel oparty na czterech grupach instrumentów dłużnych – krajowych obligacjach skarbowych, krajowych obligacjach korporacyjnych oraz skarbowych i korporacyjnych papierach zagranicznych.
  • Inwestycje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 
  • Zmniejszona wrażliwość na zmiany stóp procentowych ze względu na dominujący udział w portfelu obligacji, których czas do wykupu nie przekracza 397 dni lub oprocentowanie jest ustalane dla okresów nie dłuższych niż 397 dni.
  • Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat. Pełny opis polityki inwestycyjnej jest zawarty w statucie Funduszu, dostępnym na stronie www.generali-investments.pl w zakładce Dokumenty.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w subfundusz krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez rządy państw i przedsiębiorstwa,
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 6-miesięczny horyzont inwestycyjny.
Benchmark Benchmark stanowi indeks obliczany w oparciu o stawkę WIBOR6M obowiązującą na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego półrocza kalendarzowego powiększoną o 10 punktów bazowych; półroczna aktualizacja stawki WIBOR.
Zarządzający Andrzej Czarnecki
Data dostosowania struktury portfela 1997-03-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 0%
Maksymalna opłata za zarządzanie 1%
Numer rachunku bankowego 43 1880 0009 0000 0013 0017 5018
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 0,9%
Opłata zmienna za zarządzanie

20% wyniku netto subfunduszu ponad benchmark w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w prospekcie.