Generali Euro
Subfundusz krótkoterminowy dłużny
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 EUR
-

Kwota zainwestowana 100 EUR
Wypracowany wynik * 0 EUR
Kwota po okresie inwestycji 0 EUR
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny 3 miesiące
Min. pierwsza wpłata osoby prawne: 1 000 euro
osoby fizyczne: 1 000 euro
Min. kolejna wpłata osoby prawne: 1 000 euro
osoby fizyczne: 1 000 euro
Polityka inwestycyjna
  • Generali Euro jest subfunduszem krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych denominowanym w EUR.
  • Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne z regionu Europy Środkowo – Wschodniej.
  • Nie mniej niż 50% aktywów subfunduszu denominowane jest w EUR.
  • Przedmiotem lokat subfunduszu mogą być instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa lub rządy państw.
  • Subfundusz może inwestować także na globalnych rynkach rozwiniętych.
Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w EUR w subfundusz krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych denominowany w EUR,
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 3-miesięczny horyzont inwestycyjny.
Benchmark 1-miesięczny EURIBOR
Zarządzający Aleksander Szymerski
Data dostosowania struktury portfela 2009-07-08
Maksymalna opłata manipulacyjna 0%
Maksymalna opłata za zarządzanie 1%
Numer rachunku bankowego PL 31 1880 0009 0000 0013 0062 9000 (w EUR - SWIFT: DEUTPLPX)
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 0,8%