Generali Premium Balanced Fund

Pełna nazwa: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

0.11%

45.94

Wartość jednostki uczestnictwa
na 20.01.2017

Fundusz jest jednym z trzech profilowych funduszy, który jest charakterystyczny tym,że płynnie zmienia proporcje akcji i obligacji w portfelu i dlatego potrafi szybko reagować na zmieniające się warunki na rynkach kapitałowych. Fundusz jest przeznaczony dla klientów, którzy szukają równowagi pomiędzy zwrotem i ryzykiem a zamierzają inwestować swoje środki finansowe na co najmniej 5 lat. Portfel funduszu składa się po części z akcji i z obligacji, przy neutralnej alokacji osiąga element akcji około 40% udziału. Akcje są ponadto szeroko zróżnicowane regionalnie i sektorowo. Obligacyjna część portfela jest mieszanką obligacji korporacyjnych z wyższym potencjałem wydajności i rządowych z niższym ryzykiem. Średni czas zwrotu obligacji w portfelu nie przekracza 7 lat.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować w Fundusz?

  • Nowoczesne narzędzie dla tych, którzy wolą zrównoważony portfel - Dzięki profesjonalnemu zarządzaniu i wsparciu grupy Generali w każdym momencie ustawia optymalną równowagę akcji i obligacji w portfelu, by zmaksymalizować wydajność w stosunku do ryzyka (rynku).

  • Elastyczna strategia inwestycyjna - Udział akcji i obligacji w pełni odzwierciedla bieżącą sytuację na rynkach kapitałowych i wizję zarządzającego portfelem. W dobrych czasach w portfelu jest więcej akcji, natomiast w czasach niepewności sytuacja jest odwrotna.

  • Wyższy potencjał wydajności - Udział składnika akcji nie jest ograniczony, w ten sposób w przypadku sprzyjających warunków na rynkach kapitałowych fundusz potrafi wykorzystać potencjał wydajności akcji i tym samym osiągnąć lepsze wyniki.

  • Zabezpieczenie ryzyka walutowego - 

    Ryzyko walutowe jest zabezpieczane, co przyczynia się do zmniejszenia wahań (zmienności) wartości portfela.

  • Minimalna wartość inwestycji: 50 PLN

Pełna nazwa Funduszu: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Premium Balanced Fund
Skład Funduszu: obligacje
Data założenia: 26.2.2013
Depozytariusz: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku/tytuł płatności: IBAN:69175000090000000020339268/117-numer Umowy
Audytor: Ernst & Young, Dublin, Republika Irlandii
ISIN: IE00BGLNMG98
Waluta Funduszu: PLN

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

0 do 19 999 PLN - 3,00 %
20 000 do 99 999 PLN - 2,60 %
100 000 do 199 999 PLN - 2,20 %
Co najmniej 200 000 PLN - 1,80%

Minimalna wartość inwestycji:  50 PLN
Opłata końcowa:  0 %

 


Taksa manadżerska*:


1, 75 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Dla klienta nie stanowi żadnych dalszych wydatków, wysokość opłaty jest zaliczona w ogłaszanych kurzach papierów wartościowych.

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 20.01.2017

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 45.94 PLN
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 0.75 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 1.48 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 2.96 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 11.97 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 0.72 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 10.33 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 3.33 %
Wynik funduszu za 5 lat N/A %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych N/A %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 6.12 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 0.61 %

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją. Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.