Generali Dynamic Balanced Fund

Pełna nazwa: Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

0.22%

46.6

Wartość jednostki uczestnictwa
na 20.01.2017

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy preferują wyważony stosunek kwoty oczekiwanej wydajności, miary ryzyka inwestycyjnego i potrzebnego horyzontu czasowego inwestycji, w tym przypadku ustalanego na co najmniej 5 lat. Portfel funduszu jest rozłożony pomiędzy część akcji i część obligacji, przy czym część akcji osiąga maksymalny udział w wysokości 30%. Część akcyjna jest szeroko zdywersyfikowana zarówno regionalnie jak i sektorowo. Poszczególne akcje są wybierane na podstawie podstawowych i technicznych wskaźników. Część obligacji portfela składa się z czeskich obligacji państwowych o dłuższych terminach zapadalności i obligacji korporacyjnych, których struktura jest podobna do Funduszu Obligacji Korporacyjnych. Ryzyko walutowe jest zabezpieczane.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować do Funduszu?

 • Zrównoważony portfel zarówno pod względem ryzyka, tak pod względem stopy zwrotu

  Dzięki optymalnej strukturze aktywów, tzn. połączeniu konserwatywnych obligacji i akcji, fundusz zapewnia zrównoważony stosunek pomiędzy poziomem ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu. Inwestycje w funduszu są starannie rozdzielone pomiędzy różne sektory, regiony i poszczególne tytuły, co dodatkowo zmniejsza ogólne ryzyko..
 • Wszechstronne i łatwe rozwiązanie dla Twoich potrzeb

  Można czerpać z mocnych stron poszczególnych instrumentów szerokiej oferty portfela, który jest już ustawiony i nie trzeba go żmudnie zestawiać. Nie trzeba monitorować bieżącą sytuację na rynkach, zajmować się analizą i kolejnymi przesunięciami pomiędzy akcjami, obligacjami i instrumentami rynku pieniężnego. Nasi zarządzający portfelem zrobią to za Ciebie.

 • Korzystny horyzont inwestycyjny

  Dzięki optymalnej kombinacji akcji i obligacji możesz skrócić swój horyzont inwestycyjny, korzystając przy tym z wysokiego potencjału zwrotu akcji.

 • Zabezpieczenie ryzyka walutowego

  Ryzyko kursowe jest zabezpieczone, co pomaga zmniejszyć zmienność wartości portfela.
 • Fundusz nadający się dla fundacji 

 • Fundusz spełnia wymogi prawne dotyczące inwestowania fundacji.

 • Minimalna wartość inwestycji: 50 PLN

Pełna nazwa Funduszu: Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Dynamic Balanced Fund
Skład Funduszu: zrównoważony 
Data założenia: 3.12.2013
Depozytariusz: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku/tytuł płatności: IBAN:69175000090000000020339268/118-numer Umowy
Audytor: Ernst & Young, Dublin, Republika Irlandii
ISIN: IE00BGLNMS11
Waluta Funduszu: PLN

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

0 do 19 999 PLN - 3,00 %
20 000 do 99 999 PLN - 2,60 %
100 000 do 199 999 PLN - 2,20 %
Co najmniej 200 000 PLN - 1,80%

Minimalna wartość inwestycji:  50 PLN
Opłata końcowa:  0 %
 


Taksa manadżerska*:

2,00 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Dla klienta nie stanowi żadnych dalszych wydatków, wysokość opłaty jest zaliczona w ogłaszanych kurzach papierów wartościowych.

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 20.01.2017

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 46.6 PLN
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 0.84 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 3.23 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 5.17 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 17.17 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 1.08 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 12.02 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 3.86 %
Wynik funduszu za 5 lat N/A %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych N/A %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 7.79 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 -1.57 %

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją. Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.