Generali Oil and Energy Industry Fund

Pełna nazwa: Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

0.43%

44.33

Wartość jednostki uczestnictwa
na 20.01.2017

Fundusz jest przeznaczony dla klientów, którzy zdecydowali się zainwestować swoje środki finansowe na co najmniej 8 lat w celu uzyskania większych zysków. Fundusz koncentruje się na inwestycjach w sektorze energetycznym. Są to przede wszystkim produkcja energii, wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej, węgla i gazu ziemnego. Chodzi o sektory strategiczne, które są podstawą każdej gospodarki i gdzie popyt stale rośnie ze względu na wzrost liczby ludności na świecie i industrializację krajów rozwijających się prowadzonych przez Indie i Chiny. W portfelu znajdują się głównie europejskie i amerykańskie spółki o stabilnej pozycji na rynku. Dodatkowo również firmy z regionu emerging markets (rynki rozwijające się) oraz firmy zajmujące się alternatywnymi źródłami energii.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować do Funduszu?

 • Wzrost światowego zapotrzebowania na energię

  Kraje emerging markets prowadzone przez Chiny i Indie będą miały istotny wpływ na przyszłe zapotrzebowanie. Według IEA (International Energy Agency) wzrośnie globalny popyt na energię o ponad 30% w ciągu następnych dwóch dekad. Dwie trzecie wzrostu zaliczą Indie, Chiny i kraje Bliskiego Wschodu. Liczba zarejestrowanych samochodów wzrośnie w tym okresie dwukrotnie.
 • Duże inwestycje do energetyki

  W ciągu następnych dwóch dekad, świat będzie musiał zainwestować 40 bilionów USD w infrastrukturę w sektorze energetycznym. Połowa zostanie wydana w resort ropy, gazu. transportu oraz w zwiększenie mocy produkcyjnej. Pozostała część inwestycji będzie prowadzić do zasadniczych zmian w produkcji energii elektrycznej. Chodzi o odnawialne źródła energii, sieć transmisyjną, itp.
 • Bez energii już nic nie działa

  W porównaniu do innych sektorów, które są zależne od krótkoterminowych trendów i zachowań konsumenckich, jest energetyka związana ze stabilnym długoterminowym popytem. Alternatywy są ograniczone, a życie bez energii trudno sobie wyobrazić.
 • Zoptymalizowany skład portfela  

  Powodem wspólnego ujęcia przedstawicieli przemysłu naftowego oraz przemysłu energetycznego jest zazwyczaj ich zróżnicowana reakcja na aktualną sytuację gospodarczą. Podczas, gdy przemysł naftowy kopiuje cykl gospodarczy, z powodu jego uzależnienia od popytu i ceny ropy, w sektorze energetycznym jest sytuacja bardziej stabilna i trendy posiadają długoterminowy charakter.

 • Zabezpieczenie ryzyka walutowego

  Ryzyko kursowe jest zabezpieczone, co pomaga zmniejszyć zmienność wartości portfela.
 • Minimalna wartość inwestycji: 50 PLN

Pełna nazwa Funduszu: Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Oil and Energy Industry Fund  
Skład Funduszu: akcji
Data założenia: 27.5.2009
Depozytariusz: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku/tytuł płatności: IBAN:69175000090000000020339268/106-numer Umowy
Audytor: Ernst & Young, Dublin, Republika Irlandii
ISIN: IE00B3QRJH55
Waluta Funduszu: PLN


Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego

0 do 19 999 PLN - 4 %
20 000 do 99 999 PLN - 3,5 %
100 000 do 199 999 PLN - 3,00 %
Co najmniej 200 000 PLN - 2,50%

Minimalna wartość inwestycji:

50 PLN
Opłata końcowa: 0 %
 

Taksa manadżerska*:

2,30 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Dla klienta nie stanowi żadnych dalszych wydatków, wysokość opłaty jest zaliczona w ogłaszanych kurzach papierów wartościowych.

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 20.01.2017

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 44.33 PLN
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -0.96 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 4.75 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 7 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 33.89 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -0.61 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -5.44 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -1.85 %
Wynik funduszu za 5 lat N/A %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych N/A %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 16.57 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 -16.34 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 -3.77 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 16.58 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 -2.67 %*

*Wyniki funduszu od 1.2.2012

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją. Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.