Generali Emerging Europe Bond Fund

Pełna nazwa: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

0.11%

46.62

Wartość jednostki uczestnictwa
na 21.12.2016

jest przeznaczony dla doświadczonych inwestorów, których celem jest wzrost wartości kapitału poprzez inwestowanie w instrumenty dłużne rozwijających się rynków Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw. Inwestorzy muszą być świadomi możliwości zwrotu z inwestycji a także ryzyka związanego z tego typu inwestycją między innymi wahań kursów walut. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy liczą się w horyzontem inwestycyjnym min. 5 lat i są w stanie zaakceptować ryzyko i zmienność związaną z inwestowaniem w papiery dłużne na rynkach rozwijających się. Najważniejsze pozycje w portfelu zajmują instrumenty dłużne z Węgier, Polski, Rumunii, Rosji, Słowenii i Turcji.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować do Funduszu?

  • Potencjalne wyższa rentowności obligacji - Obligacje tych krajów oferują wyższą wydajność niż te z krajów rozwiniętych.

  • Zaplecze grupy Generali - Grupa Generali posiada silne pokrycie analityczne całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

  • Możliwość wyższej wydajności ze względu na wzrost wartości lokalnych walut - 

    Konwergencja regionu do poziomu gospodarczego Europy Zachodniej na ogół prowadzi w dłuższej perspektywie do wzrostu wartości lokalnych walut.

  • Dywersyfikacja portfela 

    Obligacje z tego regionu stanowią bardzo atrakcyjną możliwość zwrotu i znajdują się w innym środowisku polityki pieniężnej. Jest to możliwość zwiększenia dywersyfikacji osobistego portfela.

  • Minimalna wartość inwestycji: 50 PLN

Pełna nazwa Funduszu: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Emerging Europe Bond Fund
Skład Funduszu: obligacje
Data założenia: 26.2.2013
Depozytariusz: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku/tytuł płatności: IBAN:69175000090000000020339268/116-numer Umowy
Audytor: Ernst & Young, Dublin, Republika Irlandii
ISIN: IE00B83JTV34
Waluta Funduszu: PLN

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego

1%

Minimalna wartość inwestycji:

 50 PLN
Opłata końcowa:  0 %
 

Taksa manadżerska*:

1,50 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Dla klienta nie stanowi żadnych dalszych wydatków, wysokość opłaty jest zaliczona w ogłaszanych kurzach papierów wartościowych.

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 21.12.2016

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 46.62 PLN
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 1.64 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy -0.64 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 2.91 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 5.4 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 5.71 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 14.07 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 4.49 %
Wynik funduszu za 5 lat N/A %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych N/A %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 9.48 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 -1.44 %

*Wyniki funduszu od 1.2.2012

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją. Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.