Generali Corporate Bonds Fund

Pełna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

0%

13.39

Wartość jednostki uczestnictwa
na 20.01.2017

Fundusz jest przeznaczony dla mniej konserwatywnych inwestorów, którzy mogą ulokować swoje dostępne środki finansowe przez okres co najmniej 3 lat, i którzy szukają wyższą stopę wzrostu niż oferowaną przez krajowy rynek obligacji. Portfel funduszu zawiera wysokiej jakości obligacje korporacyjne, głównie z Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie Grupa Generali ma silne pokrycie analityczne. Ryzyko walutowe jest zabezpieczane. Z powodu ryzyka kredytowego jest stopa zwrotu z reguły wyższa w odróżnieniu od obligacji rządowych. Wrażliwości portfela na zmiany stóp procentowych jest na niskim poziomie.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować do Funduszu?

 • Przewidywana wyższa stopa zwrotu

  W wyniku bardziej ryzykownych obligacji firmowych w Funduszu, przewidywano wyższą stopę zwrotu niż w funduszach zawierających obligacje rządowe. Celem Funduszu jest znalezienie obligacji o ponadprzeciętnym potencjale zysków i dopuszczalnym poziomem ryzyka, przy czym nie można wyłączyć krótkoterminowych większych wahań rynku.
 • Niska wrażliwość na zmiany stóp procentowych

  Fundusz jest charakterystyczny tym, że do portfela są klasyfikowane obligacje z krótkim terminem zapadalności. Premia za ryzyko kredytowe umożliwia, że nie jest konieczne wyszukiwanie obligacje z dłuższym terminem zapadalności i z wyższą stopą zysku, gdzie ale istnieje większej ryzyko zmienności ze względu na zmiany rynkowych stóp procentowych.

 • Szczegółowa dywersyfikacja

  Fundusz rozkłada inwestycje pomiędzy regiony, sektory oraz emitentów. Portfel Funduszu złożony jest z około 50 poszczególnych podmiotów gospodarczych. Takie podejście w znaczącym stopniu ogranicza wpływ ryzyka kredytowego, które jest połączone z inwestowaniem w obligacje korporacyjne.
 • Zabezpieczenie ryzyka walutowego

  Ryzyko kursowe jest zabezpieczone, co pomaga zmniejszyć zmienność wartości portfela.
 • Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO

Pełna nazwa Funduszu: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Corporate Bonds Fund 
Skład Funduszu: Obligacji
Data założenia: 27.5.2009
Depozytariusz: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku (IBAN)/tytuł płatności: PL87175000090000000020389966/202-numer Umowy
Audytor: Ernst & Young, Dublin, Republika Irlandii
ISIN: IE00B4362Q21
Waluta Funduszu: EURO

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

1%
Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO
Opłata końcowa: 0 %
 Taksa manadżerska*:

1,60 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Dla klienta nie stanowi żadnych dalszych wydatków, wysokość opłaty jest zaliczona w ogłaszanych kurzach papierów wartościowych.

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu*

Aktualna wartość majątku w dniu 20.01.2017

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 13.39 EURO
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 0.3 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy -0.45 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 0.15 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 4.61 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 0.07 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 4.53 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 1.49 %
Wynik funduszu za 5 lat 25.14 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 4.59 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 3.48 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 6.51 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 -4.93 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 4.93 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 16.02 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2011 -0.1 %

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją. Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.

* Inwestycje w Fundusze wiążą się z ryzykiem wahań aktualnej wartości zainwestowanej kwoty. Wartość inwestycji i dochód z niej może wzrastać, jak i spadać i nie jest zagwarantowany zwrot kwoty pierwotnie zainwestowanej