Używamy ciasteczka by zaoferować atmosferę przyjazną dla użytkownika. Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, zakładamy, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich ciasteczek na stronach Generali Investments CEE. Oczywiście, zawsze możesz zablokować nasze ciasteczka. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Dalej

Generali Corporate Bonds Fund

Pełna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

0%

13.52

Wartość jednostki uczestnictwa
na 20.05.2019

Fundusz jest przeznaczony dla mniej konserwatywnych inwestorów, którzy mogą ulokować swoje dostępne środki finansowe przez okres co najmniej 3 lat, i którzy szukają wyższą stopę wzrostu niż oferowaną przez krajowy rynek obligacji. Portfel funduszu zawiera wysokiej jakości obligacje korporacyjne, głównie z Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie Grupa Generali ma silne pokrycie analityczne. Ryzyko walutowe jest zabezpieczane. Z powodu ryzyka kredytowego jest stopa zwrotu z reguły wyższa w odróżnieniu od obligacji rządowych. Wrażliwości portfela na zmiany stóp procentowych jest na niskim poziomie.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować do Funduszu?

 • Przewidywana wyższa stopa zwrotu

  W wyniku bardziej ryzykownych obligacji firmowych w Funduszu, przewidywano wyższą stopę zwrotu niż w funduszach zawierających obligacje rządowe. Celem Funduszu jest znalezienie obligacji o ponadprzeciętnym potencjale zysków i dopuszczalnym poziomem ryzyka, przy czym nie można wyłączyć krótkoterminowych większych wahań rynku.
 • Niska wrażliwość na zmiany stóp procentowych

  Fundusz jest charakterystyczny tym, że do portfela są klasyfikowane obligacje z krótkim terminem zapadalności. Premia za ryzyko kredytowe umożliwia, że nie jest konieczne wyszukiwanie obligacje z dłuższym terminem zapadalności i z wyższą stopą zysku, gdzie ale istnieje większej ryzyko zmienności ze względu na zmiany rynkowych stóp procentowych.

 • Szczegółowa dywersyfikacja

  Fundusz rozkłada inwestycje pomiędzy regiony, sektory oraz emitentów. Portfel Funduszu złożony jest z około 50 poszczególnych podmiotów gospodarczych. Takie podejście w znaczącym stopniu ogranicza wpływ ryzyka kredytowego, które jest połączone z inwestowaniem w obligacje korporacyjne.
 • Zabezpieczenie ryzyka walutowego

  Ryzyko kursowe jest zabezpieczone, co pomaga zmniejszyć zmienność wartości portfela.
 • Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO

Pełna nazwa Funduszu: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Corporate Bonds Fund 
Skład Funduszu: Obligacji
Data założenia: 27.5.2009
Depozytariusz: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  S.A., Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku (IBAN)/tytuł płatności: PL87175000090000000020389966/202-numer Umowy
Audytor: Ernst & Young, Dublin, Republika Irlandii
ISIN: IE00B4362Q21
Waluta Funduszu: EURO

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

1%
Minimalna wartość inwestycji:

10 EURO

Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji.

Opłata końcowa: 0 %
Kompletne wydatki (TER): 1,86 %
 Taksa manadżerska*:

1,60 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER).

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu*

Aktualna wartość majątku w dniu 20.05.2019

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 13.52 EURO
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 0.07 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 0.45 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 1.96 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 0.82 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 1.5 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 2.35 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 0.78 %
Wynik funduszu za 5 lat 6.29 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 1.23 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 -1.77 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 1.35 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 3.48 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 6.51 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 -4.93 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 4.93 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 16.02 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2011 -0.1 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2010 5 %

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją. Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.

* Inwestycje w Fundusze wiążą się z ryzykiem wahań aktualnej wartości zainwestowanej kwoty. Wartość inwestycji i dochód z niej może wzrastać, jak i spadać i nie jest zagwarantowany zwrot kwoty pierwotnie zainwestowanej