Generali Premium Conservative Fund

Pełna nazwa: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

0%

11.25

Wartość jednostki uczestnictwa
na 20.01.2017

Fundusz jest przeznaczony dla wszystkich klientów, którzy preferują mniejsze ryzyko i są chętni do inwestowania swoich środków przez okres co najmniej 1 roku. Fundusz inwestuje głównie w obligacje rządowe i korporacyjne z niskim ryzykiem wahań cen. Płynność aktywów zabezpiecza częściowe inwestowanie w instrumenty rynku pieniężnego. Oczekiwana stopa wzrostu wartości jest powyżej poziomu rachunków oszczędnościowych i terminowych produktów depozytowych. Fundusz jest zarządzany aktywnie.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować do Funduszu?

 • Zwykle większe zyski w stosunku do produktów bankowych

  Fundusz zazwyczaj w krótkim okresie pokonuje poziom dochodu netto z rachunków bieżących, lokat terminowych w bankach, itp.
 • Dostępna rezerwa finansowa

  Jeśli to konieczne, są środki finansowe dostępne zazwyczaj w ciągu pięciu dni roboczych.
 • Zwolnienie podatkowe

  Jeżeli osoba fizyczna sprzeda udziały funduszu z zyskiem dopiero po trzech latach od daty zakupu, nie płaci podatek od dochodów.
 • Minimalne ryzyko inwestycyjne

  Fundusz inwestuje głównie w bezpieczne instrumenty, na przykład bony skarbowe i obligacje rządowe.
 • Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO

Pełna nazwa Funduszu: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Premium Conservative Fund
Data założenia: 27.5.2009
Depozytariusz: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Irlandia
Numer rachunku (IBAN)/tytuł płatności: PL87175000090000000020389966/201-numer Umowy
Audytor: Ernst & Young, Dublin Irlandia
ISIN: IE00B4361325
Waluta Funduszu: EURO

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

1 %
Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO
Opłata końcowa: 0 %


Taksa manadżerska*:

0,20 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Dla klienta nie stanowi żadnych dalszych wydatków, wysokość opłaty jest zaliczona w ogłaszanych kurzach papierów wartościowych.

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 20.01.2017

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 11.25 EURO
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 0.09 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy -0.18 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 0.18 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 0.81 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 0.09 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 2.37 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 0.78 %
Wynik funduszu za 5 lat 11.28 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 2.16 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 0.63 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 1.36 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 0.55 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 2.91 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 5.86 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2011 0.6 %

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją. Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.