Generali New Economies Fund

Pełna nazwa: New Economies Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

0.1%

9.86

Wartość jednostki uczestnictwa
na 20.01.2017

Fundusz przeznaczony jest przede wszystkim dla szczególnie dynamicznych inwestorów, którzy szukają okazji do wysokiej stopy zwrotu, a także akceptują wyższe ryzyko, a tym samym dłuższy horyzont inwestycyjny (min. 8 lat). Celem jest inwestowanie w zdywersyfikowany portfel globalnych akcji na rynkach charakteryzujących się znacznym potencjałem wzrostu, a także należących do grupy gospodarek rozwijających się. Kraje te charakteryzują się wysokim potencjałem wzrostu i atrakcyjną oceną w odróżnieniu od rozwiniętych rynków w USA i strefie euro. Portfel zawiera tytuły, które pochodzą z regionów Azji, Ameryki Łacińskiej oraz Europy Środkowej i Wschodniej i są w regionie uważane za bardzo renomowanych liderów z szybką dynamiką wzrostu.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować do Funduszu?

 • Wysoki wzrost gospodarczy

  Atrakcyjność tych krajów jest wysoka dynamika wzrostu gospodarczego, który jest około 2-3 razy wyższy niż w krajach rozwiniętych. Dodatkowo około 70% wzrostu na świecie wytwarzane będzie właśnie w tych krajach. Tylko Chiny i Indie zdobędą część w wysokości 40%.

 • Wzrost populacji = wzrost popytu

  Fundusz inwestuje w obszarach, w których koncentruje się większość światowej populacji (Chiny, Indie). W przyszłości ta populacja będzie bardzo ważnym źródłem popytu na surowce, produkty i usługi. Będzie to nowy silnik globalnego wzrostu gospodarczego. Również struktura demograficzna jest o wiele bardziej korzystna. Większość ludności jest w rzeczywistości młodsza niż 45 lat.

 • Kapitalizacja rynkowa rośnie - Dane kraje będą rosnąć i będą coraz bogatsze, logicznie będzie rosnąć i kapitalizacja rynkową lokalnych firm. Obecnie większość kapitalizacji rynkowej należy do europejskich, japońskich i amerykańskich firm, płynne tytuły na rynkach rozwijających się stanowią mniej niż 15% kapitalizacji na rynkach światowym.

 • Nowe spółki globalne

  Fundusz inwestuje na rynkach rozwijających się, gdzie znaczenie lokalnych firm globalnie rośnie. Najbardziej oczywiste jest to w sektorze IT, gdzie powstają nowi światowi współzawodnicy.
 • Kraje bogate w zasoby naturalne

  Dużą zaletą na przyszłość jest fakt, że kraje te są zazwyczaj bogate w kluczowe surowce - ropę naftową, gaz ziemny, rudy żelaza, itd. Są dlatego znacznie mniej podatne na możliwość wysokich cen tych surowców.

 • Wysoka dynamika popytu konsumpcyjnego

  Większość ludności świata i zmiany strukturalne w stronę standardowo rozwiniętych ekonomik stanowi znaczący wzrost popytu konsumpcyjnego. Co więcej, jego udział w skali światowej rośnie.

 • Atrakcyjna ocena - Akcje rynków rozwijających się oferują wyższy potencjał zwrotu niż akcje rynków rozwiniętych. Notowane są mianowicie z dyskontem w odróżnieniu od konkurentów z krajów rozwiniętych.

 • Zabezpieczenie ryzyka walutowego - Ryzyko kursowe jest zabezpieczone, co pomaga zmniejszyć zmienność wartości portfela.

 • Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO

Pełna nazwa Funduszu: New Economies Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali New Economies Fund
Skład Funduszu: akcji
Data założenia: 27.5.2009
Depozytariusz: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku (IBAN)/tytuł płatności: PL87175000090000000020389966/205-numer Umowy
Audytor: Ernst & Youngs, Dublin, Republika Irlandii
ISIN: IE00B447TW91
Waluta Funduszu: EURO

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

0 - 3 999 EURO - 4,00%
4 000 - 19 999 EURO - 3,50%
20 000 - 39 999 EURO - 3,00%
Co najmniej 40 000 EURO - 2,50%

Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO
Opłata końcowa: 0 %
 Taksa manadżerska*:

2,30 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Dla klienta nie stanowi żadnych dalszych wydatków, wysokość opłaty jest zaliczona w ogłaszanych kurzach papierów wartościowych.

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 20.01.2017

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 9.86 EURO
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 5.23 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy -1.1 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 3.79 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 31.47 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 5.45 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 2.39 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 0.79 %
Wynik funduszu za 5 lat -0.7 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych -0.14 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 11.18 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 -17.55 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 3.66 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 -5.38 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 15.43 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2011 -21.72 %

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją. Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.