Używamy ciasteczka by zaoferować atmosferę przyjazną dla użytkownika. Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, zakładamy, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich ciasteczek na stronach Generali Investments CEE. Oczywiście, zawsze możesz zablokować nasze ciasteczka. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Dalej

Generali Corporate Bonds Fund - dividend class

Pierwotna nazwa funduszu

0%

10.37

Wartość jednostki uczestnictwa
na 20.05.2019

Fundusz został przygotowany dla inwestorów, którzy mogą ulokować swoje wolne środki finansowe na minimalny okres 3 lat i poszukują wyższej stopy zwrotu od stopy zwrotu obligacji ulokowanych w obligacjach rynku krajowego. Jest rozwiązaniem dla klientów, którzy wolą produkty związane z niższym ryzykiem, chcieliby osiągnąć wyższe zyski oraz wolą regularne wypłaty dochodów w formie dywidendy. Wskaźniki rozwoju poszczególnych papierów wartościowych w portfelu, wahania stóp procentowych oraz kursów walutowych powodują wahania wartości jednostki uczestnictwa, dlatego zaleca się inwestować na wyżej wymieniony okres 3 lat.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować do Funduszu?

Mocne strony obligacji korporacyjnych:

Dzięki włączeniu bardziej ryzykownych obligacji w portfolio, fundusz ten zapewnia wyższy zysk niż  fundusze zawierające tylko obligacje państwowe.

 • Potencjalnie wyższa stopa zwrotu niż w banku

  Środki ulokowane w tym funduszu z reguły przy dotrzymaniu horyzontu inwestycyjnego przynoszą większą stopę zwrotu niż produkty bankowe.
 • Przewidywana większa stopa zwrotu

  W wyniku bardziej ryzykownych obligacji korporacyjnych w Funduszu przewidywano wyższą stopę zwrotu, niż w funduszach zawierających obligacje państwowe. Celem Funduszu jest znaleźć obligację o ponadprzeciętnym potencjale zysków i do przyjęcia poziomem ryzyka.
 • Szczegółowa dywersyfikacja

  Fundusz rozkłada inwestycje pomiędzy regiony, sektory oraz emitenta. Portfel Funduszu jest złożony z akcji około 50 poszczególnych podmiotów gospodarczych. Takie podejście w znaczącym stopniu ogranicza wpływ ryzyka kredytowego, które jest połączono z inwestowaniem w obligacje korporacyjne. Fundusz zawiera obligacje przedsiębiorstw wysokiej jakości, które stale i równomiernie osiągają zyski.
 • Obligacjom korporacyjnym powodzi się w każdej „ inwestycyjnej pogodzie“

  Obligacje emitowane przez potężne koncerny wykazują większą stabilność, łatwo radzą sobie z krótkoterminowymi wahaniami na rynkach.
 • Zabezpieczenie ryzyka walutowego

  Kursowe ryzyko jest gwarantowane, co pomaga ograniczać wolatylność wartości portfela.

+ w dodatku:

 • Regularne i wygodne wypłaty zysków

  Wypłata w formie dywidendy następuje automatycznie każdego roku bezpośrednio na konto bankowe klienta.
 • Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO

Sposób ustalania prawa do wypłaty dywidendy

Decydującym terminem wypłaty dywidendy za poprzedni rok obrotowy jest posiadanie jednostek uczestnictwa funduszu w dniu 31.1. Tego dnia zostanie ogłoszona wysokość dywidendy na jednostkę uczestnictwa.       

Klient, który sprzedał jednostki uczestnictwa przed 31.1, nie ma prawa do dywidendy. Na wysokość dywidendy nie ma wpływu długość posiadania jednostek uczestnictwa funduszu przez Uczestnika Funduszu – jedynym decydującym aspektem jest ilość jednostek uczestnictwa funduszu posiadanych w dniu 31.1.

Wypłacenie dywidendy wpływa na wysokość NAV funduszu tak, że NAV funduszu na jedną jednostkę uczestnictwa obowiązuje w dniu następującym po ogłoszeniu dywidendy, a jednocześnie w dniu nabycia uprawnień do wypłaty dywidendy spadnie o wysokość wypłaconej dywidendy na jedną jednostkę uczestnictwa.

Roczna stopa dywidendy:

 • Za pierwszy rok istnienia funduszu (2012): 6 %
 • Za drugi rok istnienia funduszu (2013): 3,54 %
 • Za trzeci rok działania (2014): fundusz nie wypłacił dywidendy
 • Za czwarty rok działania (2015): 5,5%
 • Za piąty rok istnienia funduszu (2016): 3,8 %
 • Za szósty rok istnienia funduszu (2017): fundusz nie wypłacił dywidendy
 • Za siódmy rok istnienia funduszu (2018): fundusz nie wypłacił dywidendy
Pełna nazwa Funduszu: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Corporate Bonds Fund - dividend class
Skład Funduszu: Obligacji
Data założenia: 1.3.2012
Depozytariusz: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku (IBAN)/tytuł płatności: PL87175000090000000020389966/203-numer Umowy
Audytor: Ernst & Young, Dublin, Republika Irlandii
ISIN: IE00B6VWHB64
Waluta Funduszu: EURO

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

1%
Minimalna wartość inwestycji:

10 EURO

Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji.

Opłata końcowa: 0 %
Kompletne wydatki (TER): 1,88 %
Taksa manadżerska*:

1,60 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER).

Forma wypłaty: Klasa B - w formie dywidend w ujęciu rocznym

Strategia inwestycyjna

Strategia inwestycyjna Funduszu ma następujące charakterystyczne właściwości:

 • Niski poziom ryzyka stóp procentowych, tzn. wrażliwość na wahania stop procentowych.
 • Ograniczone ryzyko walutowe.
 • Predyspozycje do wyższej stopy zwrotu, niż niektóre fundusze zawierające oblacje państwowe, z powodu premii za ryzyko kredytowe.
 • Ograniczone ryzyko kredytowe dzięki szczegółowej analizie horyzontalnej poszczególnych emitentów. Drugi sposób ograniczania tego ryzyka, który stosujemy, wynika z preferowania obligacji o krótszym okresie obowiązywania.
 • Nacisk na wysoki poziom wypłacalności obligacji korporacyjnych.

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 20.05.2019

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 10.37 EURO
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca N/A %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 0.42 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 1.6 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 0.67 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 1.26 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 2.12 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 0.7 %
Wynik funduszu za 5 lat 5.6 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 1.1 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 -1.57 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 1.26 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 3.02 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 6.13 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 -4.71 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 4.84 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 9.4 %

* Stopa zwrotu od 1.3.2012, fundusz otwarty

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją. Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.