Generali Global Equity Fund

Pełna nazwa: Global Equity Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

0.25%

15.98

Wartość jednostki uczestnictwa
na 20.01.2017

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy zdecydowali się inwestować swoje środki finansowe przez co najmniej 8 lat i oczekują wyższą stopę zwrotu. Udziałowcy funduszu profitują przede wszystkim z dochodów akcji silnych i znanych na całym świecie firm. Te przedsiębiorstwa są właścicielami najcenniejszych światowych marek - na przykład Nike, Apple, BMW, Gucci, itp. Fundusz inwestuje w tych spółkach, których lista jest ustalana corocznie przez Interbrand i publikuje ją czasopismo Bussinesweek.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować do Funduszu?

 • Udział w procesie wzrostu i znaczeniu konsumpcji osobistej na świecie

  Bogactwo gospodarstw domowych rośnie w długookresowym horyzoncie. Rośnie także udział konsumpcji w tworzeniu PKB, w PL eskaluje w okolicach 50 %, a w USA nawet 70 %.  Znacząca część dochodów gospodarstw domowych zostaje wydana na towary nietrwałe i usługi. Na tym właśnie zyskują międzynarodowe korporacje światowych marek.
 • Najprostsza forma inwestowania w akcje światowych blue chips o niskim ryzyku - Spółki z cenną marką mają porównywalne ryzyko z głównymi indeksami giełdowymi, a jednocześnie oferują wyższe potencjalne zyski.
 • Wierność marce

  Udowodniono, że konsumenci deklarują lojalność wobec ulubionej marki produktu. Dotyczy to również towarów konsumowanych okolicznościowo.
 • Stabilność

  Wielkie ponadnarodowe korporacje potrafią dzięki znaczącemu udziałowi rynkowemu oraz sile marki eliminować krótkoterminowe wahania rynku i utrzymują stabilność w kluczowych wskaźnikach finansowych, takich jak zysk lub dochód
 • Kwalifikowany wybór marek inwestycyjnych


  Do portfela Funduszu pojedyncze marki wybierane są na podstawie analizy jakościowej (znaczącej pozycji na rynku, przewagi komparatywnej w porównaniu do konkurencji) oraz ilościowej (ponadprzeciętne wartości wskaźników finansowych w ramach sektorów oraz ich stabilność w czasie, znaczenie marki w stosunku do dywersyfikacji portfela)

 • Zabezpieczenie ryzyka walutowego

  Ryzyko walutowe jest gwarantowane, co pomaga ograniczać wolatylność wartości portfela.
 • Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO

Pełna nazwa Funduszu: Global Equity Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Global Equity Fund
Skład Funduszu: akcji
Data założenia: 27.5.2009
Depozytariusz: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku (IBAN)/tytuł płatności: PL87175000090000000020389966/204-numer Umowy
Audytor: Ernst & Young, Dublin, Republika Irlandii
ISIN: IE00B447QW86
Waluta Funduszu: EURO

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

0 - 3 999 EURO - 4,00%
4 000 - 19 999 EURO - 3,50%
20 000 - 39 999 EURO - 3,00%
Co najmniej 40 000 EURO - 2,50%

Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO
Opłata końcowa: 0 %


Taksa manadżerska*:

2,15 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Dla klienta nie stanowi żadnych dalszych wydatków, wysokość opłaty jest zaliczona w ogłaszanych kurzach papierów wartościowych.

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 20.01.2017

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 15.98 EURO
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -0.19 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 3.56 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 4.86 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 15.55 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 0.76 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 13.98 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 4.46 %
Wynik funduszu za 5 lat 48.65 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 8.25 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 3.19 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 3.78 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 4.81 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 23.41 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 12.7 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2011 -10.48 %

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją. Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.