Generali Korona Akcje
Subfundusz akcji
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny 5 lat
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Korona Akcje jest subfunduszem akcji polskich.

Subfundusz inwestuje środki głównie w akcje polskich emitentów. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, o ugruntowanej pozycji na rynku. Subfundusz może także inwestować w akcje spółek o średniej i małej kapitalizacji.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować środki w subfundusz inwestujący w akcje spółek notowanych głównie w Polsce,
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.
Benchmark 90% indeks WIG20 Total Return, 10% stawka WIBID 1M ustalona 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca.
Zarządzający Maciej Kik, Marek Straszak
Data dostosowania struktury portfela 1997-03-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2%
Numer rachunku bankowego 52 1880 0009 0000 0013 0017 0006
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 2%
Opłata zmienna za zarządzanie

20% wyniku netto subfunduszu ponad benchmark w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w prospekcie.