Fundusze akcyjne – perspektywy rynkowe

      
    
Aktualności / 2020-06-09 / autorzy: Ryszard Rusak

Fakty z rynku:

  • Od dołków w połowie marca większość rynków akcji silnie odreagowała. Wzrosty w przedziale 20-30% zaliczyły zarówno indeksy rynków rozwiniętych (S&P 500, DAX), jak i rynków wschodzących (RTS, WIG20).
  • Na koniec maja stopy zwrotu (YTD) z poszczególnych indeksów kształtowały się następująco: WIG: -16,8%, SWIG80: 3,25%, S&P 500: -5,7%, Nasdaq 5,7%.
  • W porównaniu do innych krajów naszego regionu, stopa zwrotu z WIG była zbliżona do tej na giełdach w Pradze, Budapeszcie czy Moskwie. Rynek rosyjski, silnie uzależniony od notowań surowców, w okresie marzec – maj miał największą zmienność. Widać to w bardzo mocnym odreagowaniu dużych spadków z marca.
  • Warto wspomnieć o zachowaniu się cen głównych surowców. Silne spadki zanotowała w szczególności ropa naftowa (-41%), natomiast bezpieczną przystanią okazało się złoto (+14%).

Jak to wpłynęło na fundusze akcyjne zarządzane przez Generali Investments TFI?

W trudnych warunkach rynkowych fundusze akcyjne zarządzane przez Generali Investments TFI odnotowały bardzo dobre wyniki. Wszystkie subfundusze miały wyniki lepsze od benchmarków lub indeksów rynkowych, do których są porównywane. W kategorii akcji polskich na szczególną uwagę zasługuje subfundusz Generali Akcje Wzrostu, który na koniec maja osiągnął wynik -8,33%, czyli o ponad 8% lepszy od WIG. Doskonałe wyniki są rezultatem udanej selekcji spółek, w wyniku której portfel subfunduszu zawierał wysoki udział spółek gamingowych, małą ekspozycję na sektor bankowy oraz – dodatkowo – zagraniczne spółki technologiczne.

Bardzo dobre wyniki wypracował również subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, który pobił swój benchmark o blisko 8%.

Z funduszy inwestujących na rynkach rozwiniętych na uwagę zasługuje Generali Akcji: Megatrendy. Wynik tego subfunduszu na koniec maja to aż 5,62%. Jest to najwyższy wynik spośród funduszy akcyjnych zarządzanych przez Generali Investments TFI. Subfundusz Generali Akcji: Megatrendy skoncentrowany jest na wzrostowych, innowacyjnych spółkach technologicznych. Jest on szczególnie polecany inwestorom poszukającym globalnej ekspozycji na spółki rozwijające technologie przyszłości.

Perspektywy

Po silnym odreagowaniu pojawia się naturalne pytanie o perspektywy dla rynków akcji. Ostrożni inwestorzy wskazują na wysokie waluacje (P/E dla S&P 500 na poziomie 24) oraz prognozowane spadki PKB dla głównych gospodarek. Należy jednak zwrócić uwagę na ostatnie działania rządów i banków centralnych. Obniżenie stóp procentowych do „zera” oraz deklaracje kontrolowania krzywej dochodowości stworzyły trwałą perspektywę niskiego kosztu kapitału. Niskie rentowności obligacji rządu USA skłaniają inwestorów do preferowania akcji. Dodatkowo brak wiary w podstawy wzrostu jest czynnikiem sprzyjającym i dowodem na to, że rezerwy gotówkowe w portfelach są wysokie. W tej sytuacji, pomimo nienajlepszych prognoz gospodarczych, rynek akcji jest postrzegany przez inwestorów jako atrakcyjny.

 


Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, podatkowej ani księgowej.

Prognozy przedstawione w niniejszym materiale nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości.

Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Wzrostu, Generali Akcje: Nowa Europa, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcji: Megatrendy w Generali Fundusze FIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące, Generali Złota, Generali Euro, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Amerykańskich w Generali Fundusze SFIO.

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Korona Dochodowy, Generali Akcji: Megatrendy, Generali Korona Obligacje, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Złota, Generali Aktywny Dochodowy, SGB Dłużny, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Amerykańskich w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Generali Dolar, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcji: Megatrendy oraz Generali Oszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na naszej stronie internetowej (www.generali-investments.pl).

Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy. Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych oraz z publicznie dostępnych źródeł.