10 naj­częst­szych pytań o IKZE - nie zwle­kaj i zapra­cuj na bonus od fiskusa w tym roku

      
    
Niezależnie o finansach / 2023-01-03 / autorzy: Diana Litwin-Dolezińska

Jak co roku, mamy nowe limity wpłat na IKZE. Oznacza to, że wzrasta także kwota, jaką możesz zaoszczędzić na podatkach, dlatego warto przyjrzeć się tej formie oszczędzania bliżej. Zobacz 10 naj­częst­szych pytań o IKZE i zacznij ciąć podatki.

W jaki spo­sób mogę wyko­rzy­stać bonus od fiskusa?

Aby uzy­skać moż­li­wość odli­cze­nia od podatku, musisz speł­nić trzy warunki.

Pierw­szy to - powi­nie­neś mieć konto IKZE. Każdy z nas może mieć tylko jedno IKZE.

Drugi to - musisz doko­nać w danym roku podat­kowym wpłaty na IKZE. Wpłata jest ogra­ni­czona limi­tami, więc trzeba się w nich zmie­ścić.

Trzeci waru­nek – aby fiskus dał Ci bonus podat­kowy, musisz wpłaty na IKZE roz­li­czyć w PIT jako ulgę podat­kową. W tym celu powi­nie­neś wypeł­nić PIT-0 i wpi­sać kwotę wpłat za zakoń­czony rok.

Jak otrzy­mam zwrot za wpłaty na IKZE?

Jeśli jesz­cze w tym roku doko­nasz wpłaty na IKZE, to już po nowym roku, wypeł­nia­jąc roczny PIT (i PIT-0), będziesz mógł odli­czyć wpłaty od dochodu. Jeżeli Twój roczny dochód prze­wyż­sza roczną wpłatę na IKZE, to auto­ma­tycz­nie zysku­jesz na podatku, ponie­waż ulga obniża Twój poda­tek. Dzięki temu zapła­cisz go mniej do fiskusa lub dosta­niesz więk­szy zwrot podatku. Ulgę możesz roz­li­czyć, jeśli tylko masz moż­li­wość roz­li­cze­nia PIT-0.

W zależ­no­ści od sta­wek podat­kowych, przy wpła­cie całego limitu na IKZE (8 322 zł w 2023 roku), możesz odli­czyć ulgę w PIT w wyso­ko­ści:

998,64 zł przy podatku wg skali progresywnej 12%,
1 581,18 zł​​​​​​​ – przy podatku wg skali liniowej 19%,
2 663,04 zł – przy podatku wg skali progresywnej 32%.

Natomiast jeśli prowadzisz jednoosobową, pozarolniczą działalność, Twój maksymalny limit wpłat na IKZE w 2023 roku to 12 483 zł​​​​​​​, a w PIT możesz odliczyć:

1 497,96 zł – przy podatku wg skali progresywnej 12%,
2 371,77 zł – przy podatku wg skali liniowej 19%,
3 994,56 zł – przy podatku wg skali progresywnej 32%.

Uwaga: Pamiętaj, że aby skorzystać z wyższego limitu, musisz złożyć oświadczenie, że jesteś osobą samozatrudnioną.

Czy każdy może zało­żyć IKZE? Jakie warunki trzeba speł­niać?

IKZE to indy­wi­du­alne konto zabez­pie­cze­nia eme­ry­tal­nego, czyli potocz­nie jest to III filar. Dzięki niemu możemy oszczę­dzać na eme­ry­turę. Prze­pisy ogra­ni­czają tylko mini­malny wiek, jaki należy osią­gać do zawar­cia umowy o IKZE – jest to skoń­czone 16 lat w przy­padku osób osią­ga­ją­cych dochody z tytułu umowy o pracę. W innym przy­padku trzeba mieć skoń­czone 18 lat. To ozna­cza, że nie ma ani gór­nej gra­nicy wie­ko­wej dla IKZE, ani nie ma też innych wyma­gań, co do otwar­cia IKZE. Z tego wynika, że każdy może otwo­rzyć sobie IKZE i w zasa­dzie nawet nie musi być rezy­den­tem Pol­ski (nie ma takiego wymogu).

Ile trzeba wpła­cać na IKZE

Mini­malna kwota wpłaty na IKZE to 100 zł. Mak­sy­malna kwota jest taka sama, jak limit roczny dla IKZE. W 2023 roku limit wynosi 8 322 zł (a jeśli prowadzisz pozarolniczą, jednoosobową działalność gospodarczą – 12 483 zł).

Mam IKE, więc czy mogę mieć jesz­cze IKZE?

IKE a IKZE – choć ich nazwy brzmią podob­nie, są róż­nymi roz­wią­za­niami. Nie ma prze­szkód, aby korzy­stać z obu tych pro­duk­tów. IKE działa tro­chę ina­czej niż IKZE – przede wszyst­kim nie daje moż­li­wo­ści roz­li­cze­nia w PIT rocz­nych wpłat, tak jak IKZE.

Co daje IKZE oprócz korzy­ści podat­ko­wych?

W każ­dym roku wpła­ca­jąc na IKZE, możemy uzy­skać ulgę podat­kową (12%, 19% lub 32%). Jed­nak nie jest to jedyna korzyść. Dzięki IKZE możemy oszczę­dzać efek­tyw­nie na swoją dodat­kową eme­ry­turę. IKZE pozwala też przy wypła­cie zapła­cić mniej­szy poda­tek - tylko 10% zry­czał­to­wa­nego PIT.

Oczy­wi­ście trzeba speł­nić dodat­kowe warunki, aby zapła­cić niż­szy poda­tek. Warun­kiem jest wypłata po 65 roku życia i doko­na­nie wpłat na IKZE w co naj­mniej 5 dowol­nych latach kalen­da­rzo­wych.

Jak mogę wpła­cać na IKZE?

Wpła­cać pie­nią­dze możesz w cyklach mie­sięcz­nych, co jakiś czas lub raz w roku, tak jak Tobie wygod­nie. Musisz tylko pamię­tać, aby zmie­ścić się w rocz­nych limi­tach. Jeśli chciał­byś zde­cy­do­wać się na mie­sięczne wpłaty, to możesz np. usta­lić sobie stały prze­lew na kon­cie. Możesz też zrobić jedną dużą wpłatę i wyko­rzy­stać w ten spo­sób cały roczny limit lub jego część. Tak naprawdę nie ma zna­cze­nia, jaką formę wpłat wybie­rzesz.

Kiedy zapłacę poda­tek Belki?

Jeśli zamkniesz IKZE przed wej­ściem w wiek eme­ry­talny, zapła­cisz poda­tek docho­dowy (ponie­waż odli­czasz go co roku przy roz­li­cze­niu z fisku­sem). Speł­nia­jąc zaś warunki do wypłaty z IKZE - zapła­cisz jedy­nie ryczał­towy poda­tek docho­dowy 10% od środ­ków, które zgro­ma­dzi­łeś na IKZE i odse­tek.

Jak mogę sko­rzy­stać z pie­nię­dzy na IKZE?

Pamię­taj, że IKZE to pry­watna eme­ry­tura. To nie jest ZUS ani OFE. Sam zatem decy­du­jesz o swo­ich eme­ry­tal­nych oszczęd­no­ściach. Będziesz mógł wypła­cić pie­nią­dze z IKZE na pod­sta­wie odpo­wied­niego wnio­sku. Wypłaty te mogą odby­wać się w ratach lub jako wypłata jed­no­ra­zowa.

Jak otwo­rzyć IKZE?

IKZE możesz zało­żyć w kilka minut i nawet wcale nie musisz odcho­dzić od kom­pu­tera. Wystar­czy mieć w zasięgu ręki tele­fon, dowód oso­bi­sty, nr swo­jego konta w banku oraz dostęp do maila. W ciągu kilku chwil możesz zostać szczę­śli­wym posia­da­czem IKZE, dzięki roz­wią­za­niu jakim jest Wir­tu­alny Oddział. Możesz z niego sko­rzy­stać za pomocą chatu, video roz­mowy lub audio roz­mowy. Pamię­taj, że pierw­sza i każda kolejna wpłata na konto IKZE musi wyno­sić mini­mum 100 zł


Diana Litwin-Dolezińska, autorka bloga pieniadzjestkobieta.pl